Saslušanje vještaka geodetske struke Zorana Jokića u predmetu protiv zamjenika pravobranioca RS Zorana Basraka je odgođeno, jer tužilaštvu i odbrani nije dostavio potpune nalaze vještačenja.

Prilikom njegovog izlaganja u banjalučkom Okružnom sudu, tužilac Žana Bojić obratila se sudskom vijeću kojim je predsjedavao Siniša Marković rekavši da ona ne može da pronađe podatke koje vještak izlaže.

– U materijalu koji imam pred sobom ne mogu da pronađem podatke koje svjedok sve vrijeme iznosi pred sudom. Voljela bih da znam odakle crpi sve informacije – kazala je Bojićeva.

Na njenu tvrdnju je ukazala i odbrana optuženog Basraka, advokat Željko Gnjatović iz Prijedora.

Sudija Marković upitao je svjedoka Jokića da li u nalazu i mišljenju, koje je bio dužan dostaviti odbrani i tužilaštvu, imaju podaci koje iznosi pred sudom. Jokić je pojasnio da je on dostavio sažetak njegovog vještačenja, te da ostale podatke iznosi prema sjećanju.

– Tokom svog svjedočenja ne smijete izlaziti iz okvira onoga što ste vještačili i dostavili. Dužni ste da postupate po naredbama suda i sve što iznosite u sudu mora biti napisano i u nalazu uz obrazloženje – kazao je Marković i vještaku dao deset dana da tužilaštvu i odbrani dostavi dopunjen nalaz vještačenja.

Marković je Jokiću izrekao usmenu obavijest da se 22. maja pojavi u sudnici kada će ponovo iznositi nalaze vještačenja.

Prema optužnici, Zoran Basrak je od 30. jula 2014. godine do 5. novembra 2016. godine na području Novog Grada i Prijedora, kao zamjenik pravobranioca, postupao u upravnom postupku u predmetu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Banjaluka, pokrenutom po zahtjevu njegovog oca B. B. za priznavanje prava vlasništva zemljišta uzurpacijom.

Kako je navedeno u optužnici, radilo se o šumi nad kojom je promijenjena svojina sa dotadašnjeg titulara Nezavisne države Hrvatske u korist Republike Srpske.

– U namjeri da ocu pribavi korist optuženi nije tražio svoje izuzeće, te je svjesno propustio da izjavi žalbu na rješenje RUGIPP-a, a potom i pokrene upravni postupak – podatak je iz optužnog akta.

Dalje je navedeno da je, usljed propusta Basraka, u javnim evidencijama izvršena uknjižba prava svojine na nekretninama u korist njegovog oca B. B, na koji način mu je pribavio korist od 2.522,98 KM, a za taj iznos oštetio Republiku Srpsku.

Izuzeće
Zoran Basrak je u februaru tražio u banjalučkom Okružnom sudu izuzeće republičkog tužioca Žane Bojić, jer je tvrdio da nije nepristrasna.

On je otkazao punomoć advokatu, a u sudnici banjalučkog Okružnog suda prvo je istakao da su prekršena njegova prava po Evropskoj konvenciji za ljudska prava i da je odbijen njegov zahtjev za aktiviranje imuniteta koji je njemu kao službeniku dala Narodna skupština. Istakao je da je u ovom slučaju prekršeno njegovo pravo na imunitet, jednakost stranaka u postupku.

Glas Srpske