JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR
NIKOLE PAŠIĆA 2
TEL. 052/211-209

K O N K U R S
za upražnjeno radno mjesto

1.Profesor fizičkog vaspitanja, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najkasnije do 31.8.2024. godine, 20 časova sedmično, za pripravnika,

2.Profesor etike, na određeno vrijeme, do 31.8.2024. godine, 1 čas sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom i

3.Profesor stručnih predmeta prehrambene grupe na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva odsustva, a najkasnije do 31.8.2024. godine, 11 časova sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS” broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka US i 119/21) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS” broj: 41/18, 35/20 , 92/20 i 55/23, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/15, u daljem tekstu: Pravilnik).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS” broj: 24/19, kandidati su obavezni priložiti :
1.Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
7.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
8.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
9.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod rb.: 2 i 3),
10.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, (za radna mjesta pod rb.: 2 i 3),
11.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla koje je radnik obavljao, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme (za radna mjesta pod rb.: 2 i 3),
14.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
15.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
16.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Uvjerenja iz tač. 4 i 5 Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti

vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u četvrtak, 28.9.2023. godine sa početkom u:

9,30 časova za radno mjesto pod rednim brojem 1,
10,00 za radno mjesto pod rednim brojem 2. i
11,00 za radno mjesto pod rednim brojem 3.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu škole sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija