GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 13.07.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno su registrovana 22 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 99 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 14 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji su 73 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 2154 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 11 lica od kojih je 7 lica iz Prijedora, 3 lica iz Kostajnice i jedno lice iz Kozarske Dubice.

2. Dana 06.07.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.47-1/20 o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona kojim se do 20. jula 2020. godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica. Ovim zaključkom se do 20. jula organičava radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06,00 do 23,00 časova. Takođe, ovim Zaključkom se do 20. jula dozvoljavaju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisutstva publike uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva porodice, omladine i sporta i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

3. Dana 26.07.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.47-2/20 kojim se mijenja zaključak br.28-1/ 20 od 29.04.2020. godine i zaključak br.45-2/20 od 23.06.2020. godine čime je ukinuta odredba kojom je primjena ovog zaključka bila ograničena do 06.07.2020. godine, odnosno utvrđene obaveze JZU Univerzitetski klunički centar i JZU bolnice u Republici Srpskoj na sprovođenje mjera reagovanja na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona ostaju na snazi bez vremenskog ograničenja.

4. JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je dana 06.07.2020. godine Gradskom štabu za vanredne situacije, Domu zdravlja Prijedor i JZU Bolnici “Dr Mladen Stojanović” dostavio sljedeće dokumente:
– Postupak sa pacijentima u slučaju sumnje ili obolijevanja od COVID – 19
– Uputstvo za kućnu izolaciju osoba sa potvrđenom infekcijom uzrokovanom virusom korona čije medicinsko stanje ne zahtijeva bolničko liječenje.
– Postupak sa osobama koje su bile u kontaktu sa potvrđenim ili vjerovatnim slučajem infekcije virusom korona-praćenje kontakta.
– Procjena rizika i postupanje u slučaju izloženosti radnika zdravstvene ustanove virusu koji uzrokuje COVID – 19.

5. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je svojim aktom od 03.07.2020. godine obavezalo jedinice lokalne samouprave na potpuno poštivanje zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije i prepouka JZU Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, kao i na praćenje epidemiološke situacije i donošenje odgovarajućih mjera u skladu sa potrebama koje za određeni period zahtijeva eidemiološka situacija.

6. Dana 06.07.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključke o raspodjeli medicinske opreme javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj prema kojima je JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor dodijeljeno 9 respiratora PA 700b, jedan ultrazvučni aparat logiq V2, zaštitna oprema (61.500 zaštitnih rukavica, 189.100 zaštitnih maski, 58 toplomjera bezkontaktnih, dezinfekciona sredstva i dr. Takođe su JZU Domu zdravlja Prijedor ovim zaključcima dodijeljena zaštitna oprema i sredstva za dezinfekciju (19.100 zaštitnih rukavica, 58.850 zaštitnih maski, 358 zaštitnih odijela i dr.).

7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br.47-1/20 od 06.07.2020. godine kojim se zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica i do 20 jula 2020. godine organičava radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06,00 do 23,00 časova.

2.Obavezuje se JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor da se u potpunosti sprovedu obaveze utvrđene Zaključkom Reubličkog štaba za vanredne situacije br.47-2/20 od 06.07.2020. godine.

3. Obavezuje se JZU Dom zdravlja Prijedor i JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor da u potuunosti sprovedu procedure i postupke koji su propisani uputstvima i drugim dokumentima donesenim od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

4.Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenzivno vrše kontrolu poštivanja mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-70/20
Datum: 13.07.2020. godine

KOMANDANT

Milenko Đaković