Osnovni sud u Prijedoru – Sudijski pripravnici – volonteri

Oblast: Pravo
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 12.12.2019.
Broj izvršilaca: 5

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12) a u vezi sa čl. 74. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru raspisuje
JAVNI KONKURS

Za prijem 5 ( pet) sudijskih pripravnika -volontera na obavljanje pripravničkog staža u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH
2. da je stariji od 18.godina
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.
Posebni uslovi su:
1. diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju
-kopiju lične karte
-potvrdu o prosjeku ocjena
Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji.
Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa a prije potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uvjerenje o radnoj sposobnosti a sud će dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija