Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 89. Statuta Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 12/17), člana 12. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 4/19), Odluke o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranjeučenika i studenata iz budžeta Grada Prijedor za školsku/akademsku 2019/2020. godinu („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 5/19) i Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u visokoj stručnoj spremi na području grada Prijedora za akademsku 2019- 2020.godinu, Gradonačelnik grada Prijedor, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za dodjelu stipendija Grada Prijedor studentima prvog ciklusa studija za akademsku 2019/2020.godinu

I
Gradonačelnik grada Prijedor dodjeljuje tri vrste stipendija studentima prvog ciklusa studija, i to:
1. Stipendije prema socijalnom statusu,
2. Stipendije za deficitarna zanimanja,
3. Stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija.

Za studente deficitarnih zanimanja dodjeljuje se 60 stipendija, te za uspjeh na prvom ciklusu studija dodjeljuje se 60 stipendija.
Student može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije.

II
Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovoga konkursa mogu konkurisati studenti druge i viših godina prvog ciklusa studija, koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
1. Uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine;
2. Uvjerenje da ima prebivalište na području grada Prijedor u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs;
3. Uvjerenje/potvrda da je redovan student prvog ciklusa, da prvi put upisuje godinu studija, da nije obnovio nijednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi;
4. Da student nije stariji od 26 godina;
5. Uvjerenje/potvrdu da student u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi, nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove;
6. Izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

III
Shodno vrsti stipendija za koju konkurišu, studenti moraju, pored opštih uslova navedenih u tački II ovoga konkursa, ispunjavati i posebne uslove:

Studenti koji konkurišu za stipendije prema socijalnom statusu pored opštih, moraju ispunjavati bar jedan od posebnih uslova:
1. da su djeca poginulih boraca,
2. da su djeca ratnih vojnih invalida od I (prve) do V (pete) kategorije,
3. da su djeca bez oba roditelja,
4. da su djeca samohranih roditelja,
5. ako su jedan ili oba roditelja nezaposlena sa utvrđenim socijalnim statusom,
6. da su učenik ili student osobe sa invaliditetom, i da su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć,
7. da su članovi porodica sa četvoro i više djece i
8. da su djeca roditelja sa statusom civilna žrtva rata ili da su sami civilna žrtva rata.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova učenik prilaže:
1. Rješenje nadležnog organa o porodičnoj – ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete palog boraca ili RVI od I (prve) do V (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata;
2. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkursdijete bez oba roditelja;
3. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkursdijete samohranog roditelja, i da se nalazi u stanju socijalne ugroženosti;
4. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom, utvrđenog rješenjem Centra za socijalni rad;
5. Rješenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkursdijete iz porodice sa četvoro i više djece;
6. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa invaliditetom, i korisnik prava na tuđu njegu i pomoć utvrđenu rješenjem Centra za socijalni rad;
7. Izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva-Zavod za zapošljavanje,
8. Dokaz o mjesečnim primanjima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za zadnja tri mjeseca prije raspisivanja konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima),
9. Kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.,

Studenti koji konkurišu za stipendije za deficitarna zanimanja, pored opštih, moraju
ispunjavati sljedeće posebne uslove:
1. da su redovni studenti druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka, koje je odlukom Gradonačelnika utvrđeno kao deficitarno, da prvi put upisuju godinu studija i da su položili ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, sa prosjekom ocjena 7,50 i više.

Deficitarna zanimanja koja su utvrđena Odlukom Gradonačelnika o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u visokoj stručnoj spremi na području grada Prijedor za akademsku
2019/2020. godinu su:

-studijski program- matematika…………………………………………………….3 stipendija
-studijski program- fizika……………………………………………………………3 stipendija
-studijski program- hemija…………………………………………………………….3 stipendije
-studijski program-građevinarstvo………………………………………………..3 stipendije
-studijski program-geološko inženjerstvo……………………………………2 stipendije
-studijski program-prerada drveta…………………………………………………2 stipendije
-studijski program- proizvodno mašinstvo…………………………………. ..2 stipendije
-studijski program- industrijsko inženjerstvo……………………………. 2 stipendije
-studijski program-mehanizacija i konstrukciono mašinstvo……… 3 stipendije
-studijski program- mehatronika………………………………………………….. 3 stipendije
-studijski program- računarsko inženjerstvo……………………………….. 2 stipendije
-studijski program-softversko inženjerstvo…………………………………3 stipendije
-studijski program-elektronika i telekomunikacije…………………….. 3 stipendije
-studijski program-automatika i robotika……………………………………. 3 stipendije
-studijski program- elektroenergetika………………………………………… .3 stipendije
-studijski program-telekominikacije i poštanski saobraćaj………. .2 stipendija
-studijski program-vazdušni saobraćaj……………………………………….. .2 stipendija
-studijski program-hemijsko inženjerstvo i tehnologije…………….. ..2 stipendije
-studijski program-grafičko inženjerstvo (grafički dizajn)……… ..3 stipendije
-studijski program-prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije…………………………………………………………….. 1 stipendija
-studijski program-opšta medicina…………………………………………….. 2 stipendije
-studijski program-logopedija……………………………………………………… 2 stipendije
-studijski program-radna terapija……………………………………………….. 2 stipendije
-studijski program-njemački jezik…………………………………………………3 stipendije
-studijski program – muzička umjetnost/program -dirigovanje……………………………………………………………………1 stipendija

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova za stipendije za deficitarna zanimanja, student prilaže:
1. Uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka,
2. Uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove,
3. Kopiju prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea.

Studenti koji konkurišu za stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija pored opštih, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1. da su redovni studenti koji su prvi put upisali drugu i više godine studija, i da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, sa prosjekom ocjena 9,00 i više.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova za stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija, student prilaže:
1. Uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija,
2. Uvjerenje/potvrdu o svim položenim ispitima, sa navedenim prosjekom ocjena sa visokoškolske ustanove,
3. Kopiju prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea.

IV
Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u ovome konkursu moraju biti originalni ili ovjerene kopije, ne starije od 6.mjeseci od dana raspisivanja konkursa.

V
Prijave na konkurs razmatra Komisija za dodjelu stipendija Grada Prijedor, imenovana od strane Gradonačelnika. Komisija na osnovu propisanih kriterijuma prvo utvrđuje preliminarnu rang-listu studenata kojima će biti dodjeljena stipendija, na koju studenti mogu u roku od 7. dana, od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Prijedor da ulože prigovor. Nakon toga, Gradonačelnik utvrđuje konačnu rang-listu studenata, kojima će biti dodjeljena stipendija, a ista će biti objavljena na internet stranici Grada Prijedor (www.prijedorgrad.org) i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Prijedor. Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 120 KM i isplaćuje se deset mjeseci.

VI
Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru Gradske uprave Prijedor.
Prijava na konkurs se može podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org), s tim da su kandidati koji na ovaj način apliciraju na
konkurs u obavezi do kraja konkursnog roka dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Odjeljenju za društvene djelatnosti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od 6.mjeseci od dana raspisivanja konkursa.

VII
Javni konkurs biće objavljen u nedjeljnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org. Rok za podnošenje prijava je 15. dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Kozarskom vjesniku. Ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednje objave.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Gradonačelnik
Milenko Đaković

Grad Prijedor-studentske stipendije-Zahtjev-deficitarna

Grad Prijedor-studentske stipendije-Zahtjev-socijalna

Grad Prijedor-studentske stipendije-Zahtjev-uspjeh