Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16 i 36/19), člana 89. Statuta Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 12/17), čpana 12. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 4/19), Odluke o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta Grada Prijedor za školsku/akademsku 2019/2020. godinu („Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 5/19) i Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u srednjoj stručnoj spremi na području grada Prijedor za 2019.godinu, Gradonačelnik grada Prijedor donosi

JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola za školsku 2019/2020.godinu

I

Gradonačelnik grada Prijedor, dodjeljuje tri vrste stipendija za redovne učenike srednjih škola, i to:
1. Stipendije prema socijalnom statusu,
2. Stipendije za deficitarna zanimanja,
3. Stipendije za uspjeh u školi.

Za učenike deficitarnih zanimanja dodjeljuje se 35 stipendija, za uspjeh učenika u školi dodjeljuje se 35 stipendija.

Učenik može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovoga konkursa mogu konkurisati učenici srednjih škola koji ispunjavaju opšte uslove:
1. Uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
2. Uvjerenje da ima prebivalište na području grada Prijedor u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs;
3. Uvjerenje/potvrda da je redovan učenik odnosno student prvog ciklusa, da prvi put upisuje razred srednje škole, odnosno godinu studija, da učenik nije obnovio nijedan razred u upisanoj srednjoj školi, a student da nije obnovio nijednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi;
4. da učenik nije srariji od 20 godina, a student od 26 godina;
5. Svjedočanstvo iz prethodnog razreda srednje škole da učenik, u toku školovanja, u upisanoj srednjoj školi ima primjereno vladanje, uvjerenje/potvrdu student da u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi, nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove;
6. Izjavu da učenik, odnosno student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

III

Shodno vrsti stipendija za koju konkurišu, učenici moraju, pored opštih uslova navedenih u tački II ovoga konkursa, ispunjavati i posebne uslove:

Učenici koji konkurišu za stipendije prema socijalnom statusu moraju ispunjavati bar jedan od posebnih uslova:
1. da su djeca poginulih boraca,
2. da su djeca ratnih vojnih invalida od I(prve) do V(pete) kategorije,
3. da su djeca bez oba roditelja,
4. da su djeca samohranih roditelja,
5. ako su jedan ili oba roditelja nezaposlena sa utvrđenim socijalnim statusom,
6. da su učenik ili student osobe sa invaliditetom, i da su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć,
7. da su članovi porodica sa četvoro i više djece i
8. da su djeca roditelja sa statusom civilne žrtva rata ili da su sami civilna žrtva rata.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova učenik prilaže:
1. Rješenje nadležnog organa o porodičnoj – ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete palog boraca ili RVI od I(prve) do V (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata;
2. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na koniurs- dijete bez oba roditelja;
3. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosipac prijave na nonkurs- dijete samohranog roditelja, i da se nalazi u stanju socijalne ugroženosti;
4. Uvjerenje Centra za socijalii rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom, utvrđenog rješenjem Centra za socijalni rad;
5. Rješenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs- dijete iz porodice sa četvoro i više djece;
6. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa invaliditetom, i korisnik prava na tužu njegu i pomoć utvrđenu rješenjem Centra za socijalni rad;
7. Izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva-Zavod za zapošljavanje,
8. Dokaz o mjesečnim primanjima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za zadnja tri mjeseca prije raspisivanja konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima),
9. Kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.
Učenici koji konkurišu za stipendije za deficitarna zanimanja moraju ispunjavati spljedeći poseban uslov:
10. Da su učenici srednjih škola koji prvi put upisuju drugi i više razrede srednje škole, koji pohađaju redovno srednju školu odgovarajućeg usmjerenja, u zanimanju koje je utvrđeno kao deficirarno, sa prosjekom ocjena od 3,5 i više.

Deficitarna zanimanja koja su utvrđena Odlukom Gradonačelnika za učenike srednjih škola, za školsku 2019/2020. godinu su:
-tehničar informacionih tehnologija – 5 stipedija,
-tehničar mehatronike – 5 stipendija,
-tehničar elektroenergetike – 5 stipendija,
-tehničar za CNC tehnologije – 5 stipendija,
-pekar – 5 stipendija,
-varilac – 5 stipendija,
-kuvar – 5 stipendija.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova za stipendije za deficitarna zanimanja učenik prilaže:
1. Uvjerenje/potvrdu da je učenik prvi put upisao školsku godinu, kao redovan učenik odgovarajućeg usmjerenja, u zanimanju koje je utvrđeno kao deficitarno,
2. Potvrdu o prosjeku ocena iz srednje šnole ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole.

Učenici koji konkurišu za stipendije za uspjeh u školi moraju ispunjavati sljedeći poseban uslov:
1. da su redovni učenici koji prvi put upisuju drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, i ako su završili prethodne školske godine sa prosjekom ocjena 4,50 i više.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova za stipendije za uspjeh u školi učenik prilaže:
1. Uvjerenje/potvrdu da je učenik prvi put upisao školsku godinu, kao redovan učenik,
2. Potvrdu o prosjeku ocjena iz srednje škole ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole.

IV

Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u ovome konkursu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

V

Prijave na konkurs razmatra Komisija za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola za školsku 2019/20. godinu, imenovana od strane Gradonačelnika. Komisija na osnovu propisanih kriterijuma prvo utvrđuje preliminarnu rang-listu učenika kojima će biti dodjeljena stipendija, na koju učenici mogu u roku od 7 dana, od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Prijedor da ulože prigovor. Nakon toga, Gradonačelnik utvrđuje konačnu rang-listu učenika kojima će biti dodijeljena stipendija, a ista će biti objavljena na internet stranici Grada Prijedor (www.prijedorgrad.org) i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Prijedor. Visina mjesečne stipendije iznosi 70 KM i isplaćuje se deset mjeseci.

VI

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru Gradske uprave Prijedor. Prijava na konkurs se može podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org) s tim da su kandidati koji na ovaj način apliciraju na konkurs u obavezi do kraja konkursnog roka dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Odjeljenju za društvene djelatnosti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VII

Javni konkurs biće objavljen u nedjeljnom listu “Kozarski vjesnik” i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org. Rok za podnošewe prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Kozarskom vjesniku. Ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Gradonačelnik Milenko Đaković

prijavni obrazac za stipendije deficitarna zanimanja

prijavni obrazac za stipendije prema socijalnom statusu

prijavni obrazac za stipendije prema uspjehu