Na osnovu čl. 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) i čl. 7. i 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17), Gradonačelnik Grada Prijedor, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta
u Gradskoj upravi Grada Prijedor

I – Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor na neodređeno vrijeme, i to:
1. stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica u Odsjeku za mjesne zajednice, 1 izvršilac,
2. recepcionar u Odsjeku za zajedničke poslove, 1 izvršilac.

II – Opis poslova
1. Stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica – obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe organa mjesnih zajednica, vrši koordinaciju rada mjesnih zajednica obavljajući posao u sjedištu mjesnih zajednica i uspostavljajući direktan kontakt sa Odsjekom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kome odgovara za svoj rad. Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, drugog zvanja.
2. Recepcionar usmjerava stranke i daje im potrebne informacije, vodi evidenciju o posjetama i boravku trećih lica u Gradskoj upravi, vrši kontrolu posjetilaca prilikom njihovog ulaska u zgradu, za vrijeme kretanja u zgradi i izlazu iz zgrade, kontroliše primjenu odluke o parkiranju vozila ispred ulaza u zgradu, unošenje/ iznošenje stvari i opreme koju zaposleni ili posjetioci unose/iznose iz zgrade, prati povratak posjetilaca iz zgrade, preuzima propusnice i akreditacije i vraća im zadržani dokument na recepciji, kontaktira sa zaposlenima po pitanju stranaka, servisera opreme, sastanaka, pres konferencija i sl., sprečava neovlašćen ulazak, odnosno izlazak vozila ili lica sa prtljagom iz štićenog prostora, kontroliše ulazak, odnosno izlazak vozila u štićenom prostoru zgrade, sprečava neovlašćeno unošenje u zgradu i prostore eksplozivnih materijala, zapaljivih tečnosti, jonizirajućih ili drugih opasnih materijala, kojima se mogu uništiti ili oštetiti zgrada i druga sredstva ili ugroziti život ljudi, otklanja opasnosti koje mogu uništiti ili oštetiti zgradu, prostore i imovinu u njima, upozorava lice da se udalji od prostora ili objekta zgrade ili se neovlašćeno nalazi i zadržava na tom prostoru, zadržava lice zatečeno u vršenju krivičnog djela ili djela za koje se goni po službenoj dužnosti do dolaska policije i vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, kome odgovara za svoj rad. Status i kategorija radnog mjesta: namještenik.

III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH), i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
1. za radno mjesto stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica:
– školska sprema: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustava u odgovarajućem stepenu obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi,
– vozački ispit: „B“ kategorije;

2. za radno mjesto recepcionar:
– školska sprema: srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, društvenog ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: najmanje šest mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu obrazovanja.

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Grada Prijedor, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, a izjave da kandidat:
1) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
2) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
3) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH) i
4) da nije u sukobu interesa u skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), sastavni su dio obrasca – Prijava na javni konkurs i ne dostvljaju se posebno.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/11, 85/11 i 7/15) (za radno mjesto pod rednim brojem 1),
– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo),
– vozačka dozvola (za radno mjesto pod rednim brojem 1).

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36., 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12).

Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti obavješteni pojedinačno pismenim putem.

VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Gradske uprave Grada Prijedor ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Kontakt osoba: Sanela Švraka, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak, telefon: 052/245-114.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-188/21
Datum: 7. oktobar 2021. godine

Gradonačelnik
Dalibor Pavlović

NAPOMENA
Konkurs je na zvaničnoj stranici grada – www.prijedorgrad.org objavljen 25.10.2021. godine