Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I – 1 Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uprava policije

1.1. Stručni saradnik za obradu prekršaja, Policijska stanica za obradu prekršaja, Jedinica policije za bezbjednost saobraćaja 2 izvršioca

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove

1.2. Viši stručni saradnik za javne nabavke, Odjeljenje za javne nabavke i poslove investicionog i tekućeg održavanja 1 izvršilac

1.3. Stručni saradnik – magacioner, Odjeljenje za javne nabavke i poslove investicionog i tekućeg održavanja 1 izvršilac

Uprava za policijsku obuku

1.4. Viši stručni saradnik za stručno usavršavanje, Odjeljenje za stručno usavršavanje, Jedinica za stručnu obuku 1 izvršilac

Policijska uprava Banja Luka

1.5. Stručni saradnik za poslove pisarnice, Pisarnica i arhiva, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 2 izvršioca

1.6. Stručni saradnik za poslove registracije vozila, Grupa za poslove registacije vozila I, Odsjek za upravne poslove, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

1.7. Stručni saradnik za poslove vozačkih dozvola, Grupa za poslove vozačkih dozvola, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

1.8. Stručni saradnik za akviziciju, Odsjek za upravno-pravne poslove, PS Prnjavor 1 izvršilac

Policijska uprava Doboj

1.9. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata i JMB, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

Policijska uprava Istočno Sarajevo

1.10. Stručni saradnik za akviziciju, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

1.11. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata i JMB, Grupa za upravno-pravne poslove, SOP Istočni Stari Grad, PS Pale, Sektor policije 1 izvršilac

Policijska uprava Trebinje

1.12. Stručni saradnik za poslove putnih isprava, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

Policijska uprava Prijedor

1.13. Stručni saradnik za poslove putnih isprava, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

Policijska uprava Zvornik

1.14. Stručni sardanik – mobilna stanica, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

1.15. Stručni saradnik – tehničar za održavanje radiokomunikacionih i tehničkih sistema, Odjeljenje za informaciono komunikacione tehnologije 1 izvršilac

1.16. Stručni saradnik za vođenje kadrovske evidencije, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

1.17. Stručni saradnik za poslove registracije vozila i vozačke dozvole, PS Bratunac 1 izvršilac

1.18. Stručni saradnik za poslove registracije vozila i vozačke dozvole, prebivalište, boravište, LK i JMB, PS Osmaci 1 izvršilac

Policijska uprava Gradiška

1.19. Stručni saradnik za akviziciju, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac

Policijska uprava Mrkonjić Grad

1.20. Stručni saradnik za akviziciju, Grupa za upravno – pravne Poslove, PS Ribnik 1 izvršilac

1.21. Stručni saradnik za poslove registracije vozila, vozačke dozvole, prebivlište, boravište, lične karte i JMB (za područje Petrovac), Grupa za upravno-pravne poslove, PS Ribnik 1 izvršilac

Policijska uprava Foča

1.22. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta,ličnih karata, JMB i akviziciju, Grupa za upravno-pravne poslove, PS Kalinovik 1 izvršilac

1.23. Stručni saradnik za akviziciju, Odsjek za upravno – pravne poslove, PS Višegrad 1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Vrši preuzimanje, pregled i obradu fotografija prekršaja evidentiranih stacionarnim radarskim sistemima, vodi propisane evidencije, sačinjava službena pismena i akte, zaprima akte pravnih i fizičkih lica kojim odgovaraju na dostavljena obavještenja o počinjenom prekršaju, priprema pismena i podatke za izdavanje prekršajnih naloga i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Neposredno obavlja poslove javnih nabavki, priprema, organizuje i provodi procedure nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, prati realizaciju ugovora, brine se o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, pregleda, obavlja sve druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Neposredno rukovodi magacinom naoružanja i ostalih sredstava i stara se o uskladištenju iste, vrši prijem i izdavanje naoružanja iz magacina, predlaže rashodovanje dotrajale i neupotrebljive opreme i naoružanja, sastavlja ulazno-izlazna dokumenta i vodi potrebne evidencije, kao i mjere za održavanje čistoće i reda u magacinu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Organizuje stručno usavršavanje u Odjeljenju, prati i analizira stanje obrazovnih potreba i predlaže donošenje nastavnih planova i programa stručnog usavršavanja i učestvuje u njihovoj izradi, sarađuje sa drugim nosiocima obuke, neposredno ostvaruje saradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva u vezi sa organizovanjem i sprovođenjem svih vidova stručnog usavršavanja, vrši kontrolu načina i kvaliteta realizacije stručnog usavršavanja, sarađuje sa drugim učesnicima stručnog usavršavanja, vrši provjeru znanja i stručne osposobljenosti policijskih službenika u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju policijskih službenika, ostvaruje saradnju sa drugim republičkim organima, pravnim i fizičkim licima u vezi sa sprovođenjem obuke. Neposredno vrši poslove i zadatke u vezi sa organizacijom života i rada kadeta i polaznika stručne obuke u vrijeme kada nisu na nastavi, stara se sprovođenju higijensko-zdravstvenih mjera, organizuje i koordinira praktičnu nastavu i stručnu praksu kadeta Jedinice za policijsku obuku-Policijske akademije, prati stručne procedure i utvrđene standarde i obezbjeđuje njihovu primjenu u radu, podnosi izvještaje o radu iz svog djelokruga i vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, a po zahtjevu Ministarstva, može biti angažovan pri obavljanju određenih poslova i zadataka iz oblasti za koju je stručno osposobljen za potrebe drugih organizacionih jedinica u cilju poboljšanja kvaliteta rada istih. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU/stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencija o vozilima, po potrebi sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Sprovodi upravni postupak i primjenjuje Zakon o putnim ispravama, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

U upravnom postupku u vezi sa putnim ispravama vrši potrebne provjere kroz službene evidencije koje su od značaja za odlučivanje u tim predmetima, vodi i druge evidencije iz te oblasti, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, vrši tehničku obradu zahtjeva, pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti, vrši komunikaciju sa institucijama i organima koji mogu potvrditi identitet podnosioca zahtjeva, odgovara za zakonitost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni ruovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Na osnovu podnesenog zahtjeva za akviziciju putem mobilne stanice, vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, a koja zbog zdravstvenih razloga ili invalidnosti nisu u mogućnosti izvršiti postupak akvizicije na određenoj lokaciji, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Radi na poslovima održavanja svih vrsta radio uređaja (ručnih, kolskih, fiksnih i repetitorskih radio uređaja, prenosnih kratkotalasnih stanica i pokretnih kratkotalasnih centara) i pratećoj opremi neophodnoj za funkcionisanje radio veza, vrši sva redovna periodična i vanredna mjerenja tehničkih karakteristika radio uređaja, vodi evidencije o kvarovima i uzrocima kvarova na radio uređajima, vrši svakodnevnu provjeru i vodi evidenciju stanja radio veza, vodi evidenciju o utrošku komponenata potrebnih za održavanje radio uređaja, izrađuje skice i šeme za montažu relejnih fiksnih i mobilnih ultrakratkotalasnih uređaja, vrši montažu i demontažu radio uređaja na radio relejnim objektima i u vozila, vozi servisna kola; u redovno radno vrijeme pruža tehničku podršku 24/7 (Help Desk) korisnicima IK sistema Ministarstva na području PU; učestvuje u održavanju radio-relejnog telekomunikacionog sistema za prenos podataka, govora i slike i sistema video-nadzora; pruža podršku na poslovima strukturnog kabliranja i instalaciji pasivne mrežne opreme. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Obrađuje razne statističke preglede o radnicima, ustrojava i dopunjava poimenično evidencije razrađene po sistematizaciji poslova i zadataka, izrađuje razne preglede sistematizacije predviđenih popunjenih poslova i zadataka o stručnoj spremi radnika, starosnoj strukturi, stažu u organima unutrašnjih poslova i dr., stara se i sređuje pasivnu arhivu personalnih dosijea, vodi personalne evidencije iz oblasti rada i u njima evidentira sve nastale promjene, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i drugih propisanih potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencije o vozilima, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz tih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje u tim stvarima vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito : vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji, izvršava mjere bezbjednosti, vodi propisane evidencije,sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti, Zakona o JMB, vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, provodi postupak izdavanja ličnih karata, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, vrši određivanje i evidentiranje JMB, provodi postupak izdavanja vozačkih dozvola,obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.

Vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.20.

Vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.21.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje u tim stvarima vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito : vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji, izvršava mjere bezbjednosti, vodi propisane evidencije,sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti, Zakona o JMB, vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, provodi postupak izdavanja ličnih karata, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, vrši određivanje i evidentiranje JMB, provodi postupak izdavanja vozačkih dozvola,obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.22.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje lične karte, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.23.

Vrši uzimanje biometrijskih podataka licima koja podnose zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Srednja stručna sprema IV stepena, poznavanje rada na računaru, šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Visoka stručna sprema, fakultet ekonomskog ili pravnog smjera, položen stručni ispit, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Srednja stručna sprema ekonomskog ili tehničkog smjera, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Visoka stručna sprema društvenog smjera, jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Viša stručna sprema društvenog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Srednja stručna sprema elektrotehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.20.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.21.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.22.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.23.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., 1.4.;
b) diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.;
v) diplome/svjedočansta o završenoj srednjoj školi za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19.,1.20., 1.21., 1.22., 1.23.;
g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
d) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-diplome o završenoj visokoj školskoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., i 1.4.;
-diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.;
-diplome/svjedočansta o završenoj srednjoj školi za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23.;
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
-uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
-uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

D I R E K T O R

Aleksandar Radeta