Nastavnik/profesor fizike – OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 11.01.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
-Nastavnik/profesor fizike, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.08.2018. godine, na 22 časa, 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17) i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, višu ili visoku stručnu spremu, shodno odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;
-položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti ovjerenu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Desanka Maksimović”, ul. Branislava Nušića 7, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se intervju u prostorijama škole dana 16.01.2018.godine godine u 9,00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje RS

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: LIČNI BANKAR Lični bankar (m/ž) Zbog potrebe za popunjavanjem radnog mjesta u Filijali Prijedor, pozivamo sve zainteresovane da podnesu prijavu za radno mjesto: ...
KONKURS ZA POSAO: ŠEF MALOPRODAJNOG MJESTA (BENZIN... HOLDINA d.o.o. Sarajevo, vodeća regionalna kompanija u oblasti prodaje nafte i naftnih derivata, članica INA i MOL Grupe, najveće naftne korporacije u...
KONKURS ZA POSAO: PRODAVAČ/PRODAVAČICA NA MALOPROD... HOLDINA d.o.o. Sarajevo, vodeća regionalna kompanija u oblasti prodaje nafte i naftnih derivata, članica INA i MOL Grupe, najveće naftne korporacije u...
KONKURS ZA POSAO: PRODAVAČ/PRODAVAČICA U KAFE BARU... HOLDINA d.o.o. Sarajevo, vodeća regionalna kompanija u oblasti prodaje nafte i naftnih derivata, članica INA i MOL Grupe, najveće naftne korporacije u...
JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU “... JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU “SREDNJOŠKOLSKI CENTAR” PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor ...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE PRIMA 51 R... Prijem radnika - “PRIJEDORPUTEVI” AD PRIJEDOR Oblast: Građevinarstvo i geodezija, Saobraćaj, skladištenje i logistika, Zanatske usluge Rad na: N...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEM 4 NASTAVNIKA – MAŠI... Prijem 4 nastavnika - MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 11.01.2018. Broj izvrš...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEM 4 RADNIKA U SREDNJOŠKOLSK... Prijem 4 radnika - Srednjoškolski centar Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 11.01.2018. Broj...