gradska-uprava-prijedor-oktobar-2016Na osnovu člana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 22a. Uredbe o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 15/14, 76/14 i 20/15 ) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 9/15 i broj: 02- 022-115/16 od 13.7. 2016. godine, Gradonačelnik Grada Prijedor, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor

I- Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih
mjesta i prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1. interni revizor…………………………………………………………………………….1 izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za praćenje razvoja Grada……………….. 1 izvršilac,
3. samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima……1 izvršilac,
4. samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove…………. 1 izvršilac,
5. zdravstveni inspektor…………………………………………………………………..1 izvršilac,
6. samostalni stručni saradnik za pripremu postupaka i evidenciju kontrola u oblasti inspekcije za hranu……………….1 izvršilac
7. samostalni stručni saradnik za pripremu postupaka i evidenciju kontrola subjekata u oblasti poljoprivrede……..1 izvršilac,
8. samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo…………..1 izvršilac,
9. samostalni stručni saradnik za obrazovanje i nauku………………………..1 izvršilac,
10. samostalni stručni saradnik za za saobraćajnu signalizaciju, redove vožnje i parkinge………………………..1 izvršilac,
11. samostalni stručni saradnik za uspostavu i vođenje lokalnog adresnog registra ………………………2 izvršioca i
12. stručni saradnik za pružanje informacija pravnim i fizičkim licima …………………………………….. 1 izvršilac.

II- Opis poslova i zadataka:
Zaposleni na radnim mjestima iz tačke I imaju status službenika i obavljaju poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor ( „Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 9/15 i broj: 02- 022-115/16 od 13.7. 2016. godine).

gradska uprava-april 2016III- Opšti uslovi za prijem kandidata u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom- član IX stav 1. Ustava BiH,

IV -Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
Posebni uslovi za kandidate iz tačke I Konkursa su:

a) za poziciju pod rednim brojem 1:
– VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet,
– 3 godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi i
– posjedovanje sertifikata ovlašćenog revizora ili internog revizora;

b) za poziciju pod rednim brojem 2:
– VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet,
– 1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi i
-osnovno poznavanje engleskog jezika;

v) za poziciju pod rednim brojem 3:
– VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik,
– 1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme i
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi;

g) za poziciju pod rednim brojem 4:
– VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik,
-3 godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi;

d) za poziciju pod rednim brojem 5:
– VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, doktor medicine, doktor stomatologije, diplomirani medicinar zdravstvene njege ili diplomirani sanitarni inženjer,
– 3 godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi i
– položen vozački ispit „B“ kategorije;

đ) za poziciju pod rednim brojem 6:
– VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa 240 ECTS, diplomirani sanitarni inženjer,
-1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi i
– položen vozački ispit „B“ kategorije;

e ) pozicija pod rednim brojem 7:
– VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova, diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju, diplomirani inženjer poljoprivrede za vodoprivredne melioracije, diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju ili diplomirani inženjer agroekonomije
– 1 godina radnog iskustva u u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi i
– položen vozački ispit „B“ kategorije;

ž) za poziciju pod rednim brojem 8:
-VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet, fakultet organizacionih nauka ili fakultet za menadžment,
– 2 godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi;

z) za poziciju pod rednim brojem 9:
– VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni ili filozofski fakultet,
– 2 godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi;

i) za poziciju pod rednim brojem 10:
-VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, saobraćajni fakultet,
– 1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme i
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi;

j) za poziciju pod rednim brojem: 11:
– VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, diplomirani prostorni planer ili fakultet tehničkog smjera,
– 1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme i
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi.

k ) za poziciju pod rednim brojem 12:
– IV stepen stručne spreme društvenog smjera,
– 1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme i
– položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi.

V-Nespojivost i sukob interesa
Lice koje se bavi samostalnom djelatnošću, odnosno koje je vlasnik privatnog ili nekog drugog privrednog društva ne može zasnovati radni odnos u svojstvu službenika u Gradskoj upravi.
Lice koje zasnuje radni odnos u svojstvu službenika ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima.
Službenik ne može:
– biti osnivač ili član organa političke stranke,
– biti član nadzornog i upravnog odbora pravnog lica čiji je osnivač Grad Prijedor ili Republika Srpska ili
– obavljati funkciju odbornika u Skupštini Grada Prijedor, niti izvršnu funkciju u organima vlasti Republike Srpske.

VI- Potrebna dokumenta

1. Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, i to:
a) diplome o stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,
v) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i
g ) fotokopiju isprave ili izjavu u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi i ovim konkursom, i to:
– sertifikata ovlašćenog revizora ili internog revizora, za poziciju br. 1,
– dokaza o osnovnom poznavanju englenskog jezika za poziciju pod rednim brojem 2 i
-vozačke dozvole -za poziciju pod rednim brojem 5, 6. i 7.

2. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:

a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
b) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom- član IX stav 1. Ustava BiH,
v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi,
g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
d) da kod kandidata ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa tačkom V Konkursa.

3. Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa komisija za provođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Prijedor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII- Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja VI, tačka 2. podtačka b), g) i d) , kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa stavom 1.

VIII- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu Gradske uprave Prijedor.

Nepotpune i neblagovremene nprijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br.1- 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za rad u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ , u dnevnom listu „ Glas Srpske“ i na web. stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02 -120-27/16
Datum, 18.10.2016. godine

Gradonačelnik
Marko Pavić