JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor
Ul. Nikole Pašića br. 6.
79101 Prijedor

K O N K U R S
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

1.Profesor za nastavni predmet – njemački jezik 18 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja,
2.Profesor za nastavni predmet – informatika 20 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja
3.Profesor za nastavni predmet likovna kultura 12 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine,

Za navedena radna mjesta pod rednim brojevima: 1. i 2. se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, dok za radno mjesto pod rednim brojem 3. se prima lice u svojstvu pripravnika.
Za radna mjesta za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;
2)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi

Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji kandidati su u obavezi dostaviti:

1.Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs:
2.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je nevedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,
4.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan je dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
5.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
6.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
8.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca .Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana 10.10.2023. godine u prostorijama Škole.

Testiranje kandidata će se obaviti u 11:00 časova

Intervju sa kandidatima u 12:00 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i isti postaviti na oglasnu ploču Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja u dnevnim novinama.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti . Na prednjoj strani koverte obavezno navesti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor – Komisiji za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) a sa druge strane koverte navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija