Grad Prijedor
Gradonačelnik
Gradska uprava

Broj: 02-404-17/21
Datum: 6. septembar 2021. godine

Na osnovu člana 82. stav. 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 89. Statuta Grada Prijedor (“Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj 12/17), Gradonačelnik Grada Prijedor,
d o n o s i

N A R E D B U

o provođenju mjera sistematske deratizacije na području Grada Prijedor

1. Naređuje se provođenje mjera sistematske deratizacije na području Grada Prijedor, koja će se izvršiti u periodu od 14.9-21.9.2021. godine.

2. Obaveznom jesenjom sistematskom deratizacijom će se, shodno Ugovoru broj: 02-404-17/21 od 15.7.2021. godine, tretirati sljedeći objekti:

– objekti kojima gazduje Grad,
– predškolske i školske ustanove, vjerski i sakralni objekti,
– javne zelene površine i parkovi,
– otvoreni i zatvoreni kanali,
– kanalizacione mreža,
– deponije smeća.

3. Sistematsku deratizaciju će izvršiti “Dezinsekcija” d.o.o. Bijeljina.

4. Nadzor nad izvođenjem mjera obavezne sistematske deratizacije na području Grada Prijedor, vršiće sanitarna inspekcija u saradnji sa poljoprivrednom inspekcijom.

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u listu “Kozarski vjesnik”, Radioi televizija Prijedor, zvaničnom sajtu Grada Prijedor, kao i na drugim pogodnim mjestima u Prijedoru, Omarskoj, LJubiji i Kozarcu, najmanje tri dana prije provođenja mjera sistematske deratizacije na području Grada Prijedor.

Operativni plan možete pogledati OVDJE.

Gradonačelnik
Dalibor Pavlović