Poreska uprava Republike Srpske

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Banja Luka
Otvoreno do: 10.12.2020.
Broj izvršilaca: 5

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Trg Republike Srpske br.8
78000 Banja Luka

Objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

1.1. Viši saradnik za računovodstvene poslove – Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove, Sektor za zajedničke poslove – Sjedište Poreske uprave, namještenik druge kategorije sa VSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: popunjava obrasce za trezorsko poslovanje za Sjedište i iz njih unosi podatke u SUFI sistem, popunjava naloge za knjiženje i iz istih unosi podatke u Sistem, unosi podatke iz obrazaca dostavljenih iz PC, vodi postupke javnih nabavki, unosi obračun plata i naknada u Sistem, unosi knjigovodstvenu dokumentaciju vezanu za račun prinudne naplate, usaglašava stanje sa dobavljačima i dostavlja im izvode otvorenih stavki (u daljem tekstu IOS), usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom, usklađuje knjigovodstveno stanje sa popisom, učestvuje u sastavljanju finansijskih izvještaja, sačinjava note, službene zabilješke i drugu popratnu dokumentaciju, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.2. Saradnik za administrativne poslove – Odjeljenje za kontrolu VPO – Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, Sjedište Poreske uprave; namještenik prve kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: prima podneske stranaka i druga akta upućena Sektoru, vodi službene evidencije, prikuplja, sređuje, kontroliše i tehnički obrađuje statističke i druge podatke prema metodološkim i drugim uputstvima, obavlja određene stručno-tehničke poslove u okviru nadležnosti Sektora, radi jednostavnije poslove analitičara za redovnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.3. Programer za održavanje aplikativnih rješenja – Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja, Sektor za informacione tehnologije – Sjedište Poreske uprave, namještenik treće kategorije sa VSS; 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: osigurava i prati kontinuiran rad aplikacija i pruža neophodne informacije o radu aplikacija korisnicima, pruža tehničku podršku korisnicima aplikativnog rješenja servisa za koje je zadužen, predlaže unapređenje procesa i aplikacija, odnosno prikuplja i sistematizuje takve prijedloge od korisnika sistema, učestvuje u izradi korisničkih uputstava za aplikacije, zadužen je za sadržaj i dizajn eksterne i interne veb-strane, kao i za davanje dizajnerskih rješenja za različite zahtjeve koji zahtijevaju grafičko uređivanje, brine se za rad i administrira veb-server i sve postojeće veb-servise, obavlja koordinaciju obuke i učestvuje u obuci za rad sa aplikativnim rješenjima za koja je zadužen, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.4. Vozač – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Područni centar Prijedor, namještenik druge kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: upravlja službenim vozilom PURS za potrebe pomoćnika direktora, a po nalogu pomoćnika direktora vozi i druge zaposlene u PC, stara se o urednom održavanju i tehničkoj ispravnosti vozila, ovjerava tehničku ispravnost vozila, obavlja poslove kurira, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, položen ispit za vozača motornog vozila B kategorije, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.5. Saradnik za poslove protokola – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Područni centar Istočno Sarajevo, namještenik prve kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: prima i zavodi u propisane evidencije podneske stranaka i druga akta upućena PC, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, vodi arhivu PC, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, http://www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
-ličnu kartu ili pasoš,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 67/20) i
-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
vozačka dozvola „B“ kategorije (samo za radno mjesto 1.4. – vozač)
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
    
Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:
15.01.2021. godine (petak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1.1. Viši saradnik za računovodstvene poslove – Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove – Sektor za zajedničke poslove, Sjedište Poreske uprave;
1.2 Saradnik za administrativne poslove – Odjeljenje za kontrolu velikih poreskih obveznika – Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, Sjedište Poreske uprave;
18.01.2021. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1.3 Programer za održavanje aplikativnih rješenja – Sektor za informacione tehnologije, Sjedište Poreske uprave;
1.4 Vozač – Odjeljenje za pravne i opšte poslove – Područni centar Prijedor;
18.01.2021. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati – za radno mjesto pod brojem:
1.5 Saradnik za poslove protokola – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, PC Istočno Sarajevo;
    
Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske, broj 8, u Banjoj Luci.
Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.
Izabrani kandidat, nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja Liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
-uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
-uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.
-vozačka dozvola „B“ kategorije – ovjerena kopija (samo za radno mjesto 1.4.).
    
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave http://www.poreskaupravars.org.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija