JU OŠ ‘’Vuk Karadžić’’ Omarska

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 26.12.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“
OMARSKA
BROJ: 300/19
Na osnovu člana 111. i 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Sl.glasnik RS ‘’ br: 44/2017, 31/18 i 84/19 ), člana 23. Statuta JU Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Omarska direktor škole 13.12.2019. godine, r a s p i s u j e :

K O N K U R S
za slobodno radno mjesto

1. Bibliotekara -1 izvršilac – pripravnik, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2019/2020 godine tj.do 31.08.2020 godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
-da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
-da je punoljetan
-da je radno sposoban
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ‘’Sl.glasnik RS ‘’ broj 44/17, 31/18 i 84/19) imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;
2.uvjerenje o državljanstvu ,
3.rodni list ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,,
4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidencij
6. ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.
7.uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko ima radnog iskustva.
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo na učešće na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača
( ‘’Sl.glasnik RS ‘’ br: 77/09 ). Testiranje i intervju obaviće se 31.12.2019.godine, testiranje u 9 časova, a intervju u 10 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ‘’ Glas Srpske’‘.Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljeno na oglasnoj tabli škole.
Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole:
Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić“ ul.Vuka Karadžića bb 79203 Omarska.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija