Komercijalna banka AD Banja Luka – Stručni saradnik za poslove sa klijentima

Oblast: Bankarstvo, finansije i osiguranje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 02.12.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Komercijalna banka AD Banja Luka
Ul.Jevrejska br.69
78000 Banja Luka

raspisuje
K O N K U R S
za prijem radnika na radno mjesto:

Stručni saradnik za poslove sa klijentima u Filijali Prijedor u Komercijalnoj banci AD u Banja Luka
– 1 izvršioc
Osnovne dužnosti:
• Izvršava sve operativne i novčane transakcije sa klijentima (devizno-valutne, depozitne, menjačke, kao i poslove sa hartijama od vrednosti), u skladu sa tarifom naknada Banke, uputstvima i instrukcijama nadležnih organizacionih dijelova Banke;
• Pruža informacije klijentima o vrstama proizvoda i usluga iz aktuelne ponude Banke, kao i o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz pojedinačan zahtjev i upoznaje klijente sa opštim uslovima poslovanja Banke;
• Otvara redovne i namjenske račune i formira dosije klijenta i vodi ažurnu evidenciju o istima;
• Unosi i ažurira matične podatke klijenata u informacioni sistem;
• Vrši prijem, kontrolu, obuhvat i izvršava gotovinske i bezgotovinske naloge platnog prometa;
• Vrši prijem zahtjeva za izdavanje kartica, distribuciju svih vrsta platnih kartica klijentima, kao i druge poslove vezane za platne kartice u saradnji sa nadležnim službama za rad sa karticama;
• Odgovara za smještaj i čuvanje gotovog novca u svojoj blagajni i Filijali, vrši provjeru primljenih novčanica i postupa u skladu sa propisanim procedurama;
• Priprema gotov novac i učestvuje u snabđevanju bankomata gotovim novcem;
• Saldira blagajnu, usklađuje stanje gotovog novca sa utvrđenim blagajničkim maksimumom i vrši primopredaju gotovog novca sa trezorom agencije/nadležnom službom Banke/eksternim finansijskim institucijama po nalogu nadležnog rukovodioca;
• Učestvuje u formiranju zapisnika o blagajničkom manjku/višku;
• Razvrstava, pakuje i vrši preradu gotovog novca;
• Sprovodi aktivnosti vezane za rad sa neurednim dužnicima;
• Odlaže, čuva i priprema dokumentaciju za arhiviranje;
• Sačinjava redovne i povremene informacije i izvještaje i blagovremeno izvještava nadležnog rukovodioca o poslovima koji se obavljaju u Filijali.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi za obavljanje posla:
• SSS/VŠS- IV/VI stepen, ekonomskog, pravnog ili srodnog usmjerenja,
• Bez obzira na radno iskustvo,

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
– kratku biografiju i
– motivaciono pismo
Konkurs ostaje otvoren do 02.12.2019. godine.
Prijave dostaviti na e-mail adresu: posao@kombank-bl.com.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Obavezno navesti na koje radno mjesto se prijavljujete.