JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 19.09.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
JU DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“
PRIJEDOR
Broj tel.: 052/211-702
Broj: 554 /19

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Repbulike Srpske“ broj 79/15), člana 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16) , člana 1. i člana 5., stav 3., tačka 3.1.a. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, i člana 48. Statuta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, direktor raspisuje

K O N K U R S
za izbor i prijem radnika

Stručni saradnik za kadrovske i pravne poslove , na neodređeno vrijeme, 1 (jedna) godina radnog iskustva, položen stručni ispit.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16, 66/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 58. stav 2. tačka 1. i 69. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15), članom 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16) i člana člana 5., stav 3., tačka 3.1.a. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečenu akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani pravnik,
-da ima 1 (jednu) godinu radnog iskustva u traženom stepenu, odnosno vrsti obrazovanja,
-da ima položen stručni ispit za rad u organima državne uprave,

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vapsitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 79/15):
1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva/staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, Vuka Karadžića 21, 79101 Prijedor.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 24.09.2019. godine u 11 časova, s toga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

Konkurs za posao: Osnovna škola “Petar Škund... JU OŠ „Petar Škundrić“, Budimlić Japra Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 17.10.2019. Broj izvršilaca...
Konkurs za posao: Poljoprivredno-prehrambena škola... JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 18.10.2019. Broj izvrš...
Konkurs za posao: Osnovna škola “Branko Radi... JU OŠ „Branko Radičević“ Petrovo Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 17.10.2019. Broj izvršilaca: 3 ...
Oglas za posao: Uspješna firma traži radnike OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Zbog povećanog obima posla i plana proširenja proizvodnih pogona firma Austronet d.o.o Kozarac raspisuje oglas za pri...
Konkurs za posao: Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor ... JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 17.10.2019. Broj izvršilaca: 1 ...
Konkurs za posao: OŠ „Josif Pančić“ Kozica –... Nastavnik fizike- JU OŠ „Josif Pančić“, Kozica Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 17.10.2019. Broj izv...
Konkurs za posao: Osnovna škola “Dositej Obr... JU OŠ “Dositej Obradović”, Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 17.10.2019. Broj izvršilaca: 4...
Oglas za posao: Poznati trgovački lanac traži više... KONZUM Tražite posao? U cilju jačanja našeg tima u Kozarcu pozivamo Vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju: PRODAVAČ - više izvrši...