Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima I namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj. 97/16), a u vezi sa Projektom Vlade Republike Srpske „Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini” a Odlukom JU Zavoda za zapošljavanje Republtse Srpske, broj: 02.6.610601-441-2/19 od 9.7.2019. godine, o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS, Gradonačelnik Grada Prijedor, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedor

I- Raspisuje se Javni konkurs za prijem dva pripravnika sa VSS, u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, i to:
1.diplomirani pravnik…….. 1 pripravnik,
2.diplomirani inženjer poljoprivrede – smjer zašttita bilja…… 1 pripravnik

II – Opis poslova
Pripravnici će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalni rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva neophodnog za polaganje stručnog ispita.

III – Opšti uslovi
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosao BiH,
2.daje stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvevu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5.da nije pod optužnivom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH), i
6.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnostima službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi
1.diplomirani pravnik:
– visoka stručna sprema – VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova,
-da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, u trajanju kraćem od 12 mjeseci.

2.diplomirain inženjer poljoprevrede – smjer zaštita bilja:
-visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova,
iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, u trajanju kraćem od 12 mjeseci.

V – Potrebna dokumenta
Uz potpisanu prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih I posebnih uslova.

1.Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju lične karte I uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, i izjave da kandidat:
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
-nije pod optužnicom Međunarodnig suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH), i
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

2.Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
– fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
– izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme

VI – Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pismenim putem

VII – Izbor kandidata

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih I posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšze ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti direktno putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor, sa nanakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Dokumentaciju koja nije tražena Konkursom nije potrebno dostavljati.

Kontakt osoba: Jefa Keranović, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak; telefon: 052/245-117.

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu „Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javmog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-89/19
Datum: 12.8.2019. godine
Gradonačelnik Milenko Đaković