Za utorak, 25. juni 2019.godine, sa početkom od 10:00 časova, zakazana je 25. Sjednica Skupštine grada Prijedora.

Kako je najavljeno na sajtu grada Prijedora (www.prijedorgrad.org), pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 13 tačaka.

Međutim, s obzirom na praksu na prethodnim sjednicama moguća je i dopuna sa novim tačkama.

Ovo zasjedanje lokalnog parlamenta je na rasporedu svega nekoliko dana nakon kraja maratonskog zasjedanja, koje je počelo još 28. maja a završeno 21.juna.

DNEVNI RED
1. Aktuelni čas;
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava utvrđenih po godišnjem obračunu za 2018.godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Prijedora, broj: 01-022-123/15 od 04.11.2015.godine radi realizacije kapitalnih projekata Grada Prijedora,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Prijedora, broj: 01-022-80/17 od 21.06.2017.godine radi realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Prijedora, broj: 01-022-34/18 od 07.03.2018.godine radi realizacije kapitalnih projekata Grada Prijedora,
6. Nacrt Odluke o usvajanju I Rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2019.godinu,
7. Prijedlog Programa korišćenja prihoda po osnovu vodnih naknada za 2019.godinu,
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz Budžeta grada Prijedora za školsku 2019/2020. godinu.
9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036.godina
10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju nacrta plana parcelacije „Pašini konaci“,
11. Prijedlog Odluke o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Izmjene dijela Regulacionog plana rudnika željezne rude „Omarska“ i preostalog dijela područja obuhvata Regulacionog plana rudnika željezne rude „Omarska“,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene dijela Regulacionog plana rudnika željezne rude „Omarska“,
13. Referati iz imovinsko-pravne oblasti.

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com