KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE – OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ“ LJUBIJA – PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 14.06.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, u daljem tekstu: Zakon)

1. Opšti uslovi:
1)da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2)da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3)da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati na raspisani konkurs za direktora škole. Član 177. ZOVO)
2 )ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
3 )nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1) Prijavu na konkurs,
2) Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Uvjerenje o državljanstvu,
5) Diploma o stečenom stepenu stručne spreme,
6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
7) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137. stav 2. tačka 1 Zakona,
8) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci),
9) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),
10) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
11) Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
12) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
13) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Mladen Stojanović”, Ljubija-Prijedor, ul. Drage Lukića bb, 79206 Ljubija, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Ukoliko ministar ne predloži za direktora nijednog kandidata sa dostavljenog spiska, o tome obavještava školski odbor, koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa. U tom slučaju Vlada imenuje vršioca dužnosti direktora do završetka konkursne procedure za izbor direktora, a najduže do 90 dana.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVI... Pedagog - OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” GRAD PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 28.06.2018. Bro...
OGLAS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE TRAŽI 10 RAD... Bobana Transporti Prijedor Gornji Garevci bb Oglas za posao „Bobana Transporti“ DOO traži radnike za rad u pogonu drveta na poslovima: -rezan...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR OSNOVNE ŠKOLE JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Omarska Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme ...
OGLAS ZA POSAO: NJEGOVATELJI/RADNICI MEDICINSKE ST... U.S.Z. “SAN“ Prijedor Dom za stara i bolesna lica Nikole Luketića 63 Prijedor OGLAS USZ „SAN” Prijedor, Dom za stara i bolesna lica, raspisuje ...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR SREDNJE ŠKOLE JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 28.06.2018. Broj i...
OGLAS ZA POSAO: POMOĆNI RADNIK Vulkanizerska radnja Stanić Luke Stojanovića 26 Prijedor Vulkanizerska radnja „Stanić" otvara konkus za prijem radnika na mjesto pomoćnog radnika...
OGLAS ZA POSAO: BERAČI NA PLANTAŽI CRNE RIBIZLE Potrebni berači na plantaži crne ribizle u mjestu Ćela pored Prijedora. Cijena po ubranom kilogramu je 1 KM (obezbjeđen jedan obrok za berače). ...
KONKURS ZA POSAO: PREDUZEĆE IZ PRIJEDORA PRIMA 5 P... Predmet: KONKURS Preduzeće BG Energo-Tim d.o.o. Prijedor raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta: 1.Diplomirani ekonomista — pripravnik - 1...