Nastavnik- profesor biologije i hemije – JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“ Omarska

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 02.11.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

1.Nastavnik- profesor biologije i hemije – 1 izvršilac sa punom normom na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
-da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
-da je punoljetan
-da je radno sposoban
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ‘’Sl.glasnik RS ‘’ broj 44/17) imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;
2.uvjerenje o državljanstvu ,
3.rodni list ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidencij
6.ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.
7.uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.
8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko kandidat ima radnog iskustva.
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ‘’Sl.glasnik RS ‘’ br: 33/2014 i 45/16). Intervju obaviće se 06.11.2017.godine, u 12 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ‘’ Glas Srpske’‘.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole:
Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić“ ul.Vuka Karadžića bb 79203 Omarska.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija