Zbog ukazane potrebe, Arselor Mital Prijedor, d.o.o. Prijedor,
raspisuje sljedeći:

O G L A S
za prijem radnika u radni odnos

-diplomirani ekonomista ………….. 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
-završen Ekonomski fakultet, visoka stručna sprema
-najmanje godinu dana radnog iskustva na finansijsko-računovodstvenim poslovima
-aktivno znanje engleskog jezika
-poznavanje rada na računaru

Uz prijavu se prilažu sljedeći dokazi:
-ovjerena kopija diplome
-uvjerenje o radnom iskustvu
-kratka biografija
-dodatni dokazi o posebnim znanjima i vještinama

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Arselor Mital Prijedor d.o.o. Prijedor, A. J. Raškovića broj 1 Prijedor ili donijeti lično u zgradu Direkcija Rudnika radnim danom od 12 do 14 časova.

Oglas ostaje otvoren do 02.12.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izbor kandidata će se izvršiti na osnovu testiranja (provjere znanja) u skladu sa procedurama Arselor Mital Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Oglas se ne vraćaju.