JU ”MAŠINSKA ŠKOLA” PRIJEDOR
Nikole Pašića br.4
79101 Prijedor

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor biologije – 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine …….. 1 izvršilac.

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu-Odluka Ustavnog suda RS i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kandidat u pogledu vrste stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Izuzetno od uslova, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. Stav 7. i lica iz člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koja ne može biti starija od šest mjeseci i koju prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačaka 4 i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova, kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni priložiti ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenta :

1.Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH;

2.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

3.Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);

4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

7.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju najmanje četiri godine sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

9.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;

10.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

12.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

14. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ”Glas Srpske”

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima se neće vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih Komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće testiranje i intervju.

Testiranje i intervju će se održati dana 25.11.2022. godine (petak) , sa početkom u 9:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU ”MAŠINSKA ŠKOLA” PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4., sa naznakom ”ZA KONKURS”

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 24.11.2022.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija