Grad Prijedor raspisao je javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za grad.

Pravo učešća imaju udruženja građana koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, a imaju sjedište na području Prijedora i djeluju najmanje dvije godine.

Mogu se prijaviti udruženja koja djeluju u oblastima: zdravstvo, nauka, socijalna zaštita, zaštita životne sredine, civilno društvo, boračko-invalidska zaštita, ljudska prava, prava manjina, pomoć siromašnim i socijalno ugroženim, pomoć invalidima, djeci i starijim licima, tolerancija, kultura, amaterski sportovi, vjerske slobode, pomoć žrtvama elementarnih nepogoda, zaštita potrošača.

Konkurs je objavljen na internet stranici grada i u sedmičnom listu “Kozarski vjesnik”, a otvoren je 15 dana.

SRNA
Foto – ilustracija