JU Matični muzej Kozare Prijedor
Nikole Pašića 11
79 000 Prijedor.

JAVNI KONKURS
za upražnjeno radno mjesto
1. Javna ustanova Matični muzej Kozare Prijedor, u Prijedoru

1.1. Sekretar ustanove – 1 izvršilac

Posebni uslovi radnog mjesta

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:
– da je državljanin RS ili BiH;
– da je stariji od osamnaest (18) godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi.

Posebni uslovi:

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.1.
Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent odgovarajuće visokoškolske ustanove, pravnog smjera, 1 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni, kao i rezultatu javne konkurencije, putem e-mail, koji su kandidati u obavezi da navedu u pristupnoj dokumentaciji konkursa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplomu o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van RS i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave;
v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Matični muzej Kozare Prijedor, Nikole Pašića 11, 79 000 Prijedor.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Muzej odbacuje zaključkom. Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja rezultata intervijua putem e-mail adrese i na oglasnoj tabli Muzeja, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:
– diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van RS i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave;
– uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
– uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– uvjerenja o državljanstvu BiH ili RS.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste da dostavi navedene dokumente.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Glas Srpske“ i na stranici Zavoda za zapošljavanje RS – http://www.zzzrs.net.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,, Glas Srpske “.

Kategorija – ostale kategorije
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Bez obzira
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 11.08.2022.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija