„Arcelor Mittal“ Prijedor isplatio je u prošloj godini svojim vlasnicima – Rudniku željezne rude „Ljubija“ i kompaniji „Arcelor Mittal“ 37 miliona KM dividende, dok je još toliko neisplaćeno.

Potvrdio je to za CAPITAL direktor „Arcelor Mittala“ Mladen Jelača i dodao da će „Mittal“ i u ovoj godini isplatiti jedan dio vlasnicima, dok će drugi ići u investiciju u rudnik „Ljubija“, koji bi trebao da bude otvoren.

„Mi smo vlasnicima isplatili oko 37 miliona KM srazmjerno učešću u vlasništvu, odnosno RŽR 49 odsto, a ’Arcelor Mitalu’ 51 odsto. Očekujemo da se još neki dio isplati u ovoj godini, ali nakon što sagledamo koliko će koštati investicija u Ljubiji gdje je planirano otvaranje rudnika“, rekao je Jelača.

Inače, Skupština akcionara RŽR „Ljubija“ je tek krajem prošle godine razmatrala informaciju o poslovanju povezanog lica „Arcelor Mittal“ i tada zatražila da se u ovoj godini isplati značajniji iznos dividende.

Na kraju 2020. godine RŽR „Ljubija“, odnosno Republika Srpska, je od „Mittala“ potraživala oko 36 miliona KM.

U informaciji je navedeno da je na kraju 2020. ukupan neraspoređeni dobitak „Mittala“ iznosio 71,9 miliona KM.

„Potraživanja od povezanih lica su povećana sa 15,8 miliona KM na 21,1 milion, ali je sa druge strane došlo i do značajnog povećanja gotovine na dan izvještavanja iznosi 48,4 miliona KM. U skladu sa navedenim predstavnik Akcijskog fonda i Fonda za restituciju predlaže da se skupštinskim zaključkom zahtijeva isplata dividende u većem iznosu u narednoj godini“, navedeno je u zapisniku sa Skupštine akcinonara koja je taj prijedlog prihvatila.

Skupština je, takođe, razmatrala i usvojila finansijski izvještaj RŽR „Ljubija“, dok izvještaj o poslovanju ovog društva za 2020. godinu nije dobio podršku akcionara.

Razlog za to je povećanje broj zaposlenih sa 39 na 60, finansiranje FK „Rudar“ Prijedor kao i davanje pozajmica poveznom društvu „Tvek“ u kojem ima manjinski udio.

„Iako je i prethodnih godina skretana pažnja na ovo pitanje društvo je nastavilo sa finansiranjem FK „Rudar“ Prijedor, a ovaj put ti troškovi su uvećani za dodatnih 140.200 KM. Društvo je nastavilo i sa kreditiranjem povezanog lica „Tvek“ od kojeg potražuje 488.500 KM, dok to preduzeće ima značajnu akumulisanu dobit, koju ne isplaćuje svojim vlasnicima“, naveo je predstavnik IRB-a, odnosno državnog kapitala.

Dodao je i da je preduzeće otpisalo značajan iznos potraživanja bez bilo kakvog obrazloženja kao i da su mu pokazatelji likvidnosti dobri zbog toga što je u svoja potraživanja ukalkulisalo pravo na dio akumulisane dobiti „Arcelor Mittala“ koja iznosi oko 36 miliona KM.

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić rekao je ranije da se posljednjih godinu dana intenzivno traži rješenje za pokretanje rudarske proizvodnje u Ljubiji kod Prijedora koja je zaustavljena prije 29 godina.

capital.ba