Konkurs po ugovorima o angažmanu

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR
Broj: A-637/21
Dana, 19.11.2021. godine

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), i Memoranduma o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3“ broj: 13-09-11-675/2021 od 09.02.2021. godine, i Memoranduma o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3“ broj:13-09-11-3619/2021 od 18.10.2021.godine, glavni okružni javni tužilac
r a s p i s u j e
K O N K U R S

NAZIV RADNOG MJESTA

1.Saradnik………………………………………………………………………………. 1 (jedan) izvršilac

Po ugovoru o angažmanu za rad na rješavanju starih predmeta na period od 01.01.2022 godine do 31.12.2022.godine.

Opis poslova: pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta kao i za obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta u Tužilaštvu.

2. Saradnik za digitalizaciju arhive…………………………………. 2 (dva) izvršioca

Po ugovoru o angažmanu na period od 109 (stodevet) radnih dana za rad na digitalizaciji arhive.

Opis poslova: detaljno pregledanje svakog predmeta u arhivi pojedinačno; izdvajanje predmeta kojima je istekao rok čuvanja (otpis arhive) i evidenciju manuelnih predmeta uz provjeru roka čuvanja;fizčko uređivanje predmeta u arhivi;slaganje predmeta;popisivanje i slaganje prema evidenciji roka čuvanja;skeniranje;evidenciju predmeta u odgovarajuću elektronsku bazu;vršenje indeksacije predmeta, odnosno unos informacija o broju predmeta i strankama u odgovarajući elektronski modul.

USLOVI

I. Opšti uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II.Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto Saradnika:
-Visoka stručna sprema, pravni fakultet
-Sa ili bez položenog pravosudnog ispita
-Bez radnog iskustva
-Poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto Saradnika za digitalizaciju arhive:
-Srednja stručna sprema društvenog smjera
-Sa ili bez radnog iskustva
-Poznavanje rada na računaru

POTREBNI DOKUMENTI

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenje o državljanstvu ;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19) ili Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službani glasnik Republike Srpske br.41/18 i 92/20);
-uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402. IV sprat, ili poštom sa naznakom „za konkurs“, na adresu:
Okružno javno tužilaštvo Prijedor
ul. Zanatska br. 20.
79101 Prijedor

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa na Web sajtu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervju kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC
Mladen Mitrović