Sekretar tužilaštva-Okružno javno tužilaštvo Prijedor

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 14.10.2021.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR
Broj: A-535/21

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), člana 8. stav 8. i člana 166. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 47/19), glavni okružni javni tužilac r a s p i s u j e:

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA
1. Sekretar tužilaštva……1 izvršilac Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme Opis poslova: pod rukovodstvom glavnog tužioca rukovodi, nadgleda i koordinira rad svih službi i poslova unutar Administrativnog odjeljenja Tužilaštva, pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izrade budžeta Tužilaštva, učestvuje u planiranju i sprovodi postupke javnih nabavki, obezbjeđuje glavnom tužiocu svu administrativnu pomoć prilikom izrade nacrta i prijedloga opštih akata Tužilaštva, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovara za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma, pruža svu adminsitrativnu podršku glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima, koji oni zahtjevaju radi izvršenja svojih dužnosti, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organimai obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je punoljetan,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi
1.Visoka stručna sprema, pravni fakultet
2.Pet godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
3.Poznavanje rada na računaru.

POTREBNI DOKUMENTI
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
4. diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);
5. uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402. ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo Prijedor ul. Zanatska br. 20. 79101 Prijedor

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, ZZZ Filijala Prijedor i veb stranici tužilaštva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija