JU OŠ “Jovan Cvijić“ Brezičani

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 29.10.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Jovan Cvijić“
Brezičani bb, 79208 Brezičani
tel.: 052/339-605, e-mail: os068@skolers.org
DJ.BROJ: 200/20

U skladu sa članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor JU Osnovne škole „Jovan Cvijić“ Brezičani, raspisuje:

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnika likovne kulture, 1 izvršilac ( 6 časova) na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.08.2021.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16 i 66/18),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ).Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
    
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
5. Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorištavanja djece,što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
6. Da ima uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 5 i 6 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:
-ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju.Intervju i testiranje će se održati dana 30.10.2020. godine u 10:00 časova u prostorijama škole..Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19)
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs“, dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Jovan Cvijić“ Brezičani, 79208 Brezičani Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija