Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) a u vezi sa Javnim pozivom za korišćenje sredstava po Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020. godini i Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa SSS – djece poginulih boraca JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, broj: 02.6.6/0601-696-2/20 od 4.9.2020. godine, Gradonačelnik Grada Prijedor, r a s p i s u j e
J A V N I K O N K U R S
za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedor

I – Raspisuje se Javni konkurs za prijem dva pripravnika sa SSS – djece poginulih boraca VRS, u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju do šest mjeseci, i to:
– ekonomski tehničar………………………………………………………………………..2 pripravnika.

II – Opis poslova
Pripravnici će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva neophodnog za polaganje stručnog ispita.

III – Opšti uslovi:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području
bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom –
(član IX stav 1. Ustava BiH) i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa
dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi
1. srednja stručna sprema – IV stepen, ekonomski tehničar,
2. da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, u trajanju kraćem od šest mjeseci i
3. priznat status člana porodice – djeteta poginulog borca VRS.

V – Potrebna dokumenta
Uz potpisanu prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju lične karte,
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH i
– izjave da kandidat:
1) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
2) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
3) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
– fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
– izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme i
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice – djeteta poginulog borca VRS.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pismenim putem.

VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Dokumentaciju koja nije tražena Konkursom nije potrebno dostavljati.

Kontakt osoba: Sanela Švraka, samostalni stručni saradnik za poslove upravljanja ljudskim resursima; telefon: 052/245-114.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-82/20
Datum: 18.9.2020. godine
Gradonačelnik
Milenko Đaković