Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 97/16), člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 42/17), odredaba Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“, broj: 7/20), Plana zapošljavanja u Opštinskoj upravi opštine Oštra Luka za 2020. godinu („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“, broj: 1/20) i člana 60. Statuta opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“, broj: 6/15 i 9/17) , Načelnik opštine Oštra Luka raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu Opštine Oštra Luka

I Predmet konkursa

U Opštinsku upravu Opštine Oštra Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:
– Viši stručni saradnik za računovodstvo, osnovna sredstva, opremu, javna dobra i sitan inventar – 1 izvršilac

II Opis upražnjenog radnog mjesta i status

Viši stručni saradnik za računovodstvo, osnovna sredstva, opremu, javna dobra i sitan inventar:
– prati i primjenjuje propise iz oblasti računovodstva, budžeta opštine i međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor;
– prati i primjenjuje kamatni plan za budžet sa konkretizacijom šestocifrenih računa i vrši korektizovanje rashoda i prihoda opštine;
– vrši izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja budžeta opštine;
– korektira i knjiži prihode i rashode izdvojenih računa koji nisu u trezorskom poslovanju;
– učestvuje u pripremama i vršenju popisa imovine, obaveza i potraživanja i stim u vezi vodi propisane evidencije;
– vodi knjigu opreme i inventara osnovnih sredstava, vrši knjigovodstveno evidentiranje nabavki i otuđenja osnovnih sredstava, obračunava amortizaciju i revalizaciju osnovnih sredstava;
– obavlja određene poslove utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i internim kontrolama;
– odgovoran je za zakonito, stručno, pravovremeno i ekonomično izvršenje povjerenih poslova;
– prati i informiše načelnika opštine, skupštinu opštine, resorna ministarstva i druge organe i organizacije iz nadležnosti službe;
– prati i provodi zakone i podzakonske propise iz nadležnosti službe;
– prati revizorske izvještaje,
– odgovara za zakonito, stručno, pravovremeno i ekonomično izvršenje povjerenih poslova;
– obavlja određene poslove trezorskog poslovanja budžeta opštine po AP ovlaštenju i internih kontrola;
– obavlja i druge poslove po potrebi službe i nalogu načelnika, a za svoj rad odgovara načelniku opštine.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik VI kategorije, viši stručni saradnik prvog zvanja.

III Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je lice starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH).
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV Posebni uslovi

– VŠS ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova,
– posjedovanje licence (certifikata) o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog računovođu,
– najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru i
– položen stručni ispit za rad u upravi. Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen ispit može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja, a ako ne položi stručni ispit prestaje mu radni odnos.

V Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu- Prijava na javni konkurs (Obrazac br.1) koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i na internet stranici Opštine Oštra Luka , a može preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Oštra Luka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrazcu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručan potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji sadržaj se dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova konkursa propisanih članom 67. stav 1. Zakona.

Uz popunjen prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske , odnosno BiH, i izjave da kandidat:
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH),
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i
– da ne postoji nespojivnost u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

Napomena : Navedene izjave sastavni su dio Prijave na javni konkurs (Obrazac br.1)

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja foto-kopije:
– diplome o završenom školovanju,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 68/11, 85/11 i 7/15),
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem je periodu stečeno radno iskustvo),
– isprave o posjedovanju licence o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog računovođu,
– isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru,

VI Postupak izbora kandidata

Nablagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkrusna komisija obaviće usmeni intervju sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem i putem internet stranice Opštine Oštra Luka.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz tačke V Konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

O rezultatima konkursa svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti blagovremeno informisani.

VII Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske ” i dnevnom listu „ Glas Srpske“. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu: Opština Oštra Luka, Oštra Luka br.55, 79 263 Oštra Luka sa naznakom: Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika u Opštinskoj upravi Opštine Oštra Luka. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Dalibor Ljuboja, kontakt tel. 052/337-800.

Broj: 02-120-9/20
Datum: 07.07.2020.

Načelnik opštine
Dragan Stanar

Obrazac prijave na Javni konkurs