Okružni privredni sud u Prijedoru

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 02.07.2020.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU
Broj: 067-0-Su-20-000-303

Na osnovu odredbe člana 48., 76. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/12, 44/15 i 100/17), te Saglasnosti Ministarstva pravde Republike Srpske, broj 08.020/120-2249/19 od 27.02.2020. godine i broj 08.020/120-915/20 od 22.05.2020. godine, predsjednik suda raspisuje:

Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru

1. Opis radnog mjesta
1.1. Stručni saradnik – 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlaštenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

1.2. Daktilograf/sudski asistent – 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2.1. Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

2.2. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:
– VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:
– IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos, i to original ili foto-kopije sljedećih dokumenata:
– lične karte ili pasoša,
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.)
– uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u konkursu, kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.
Izabrani kandidat dužan je da, u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o traženoj stručnoj spremi, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.), uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.).
Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

4. Prijava na konkurs
Prijavu na konkurs kandidati mogu preuzeti lično na pisarnici Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili na internet stranici Okružnog privrednog suda u Prijedoru https://okprivsud-prijedor.pravosudje.ba/.

5. Rok i način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu: Okružni privredni sud u Prijedoru, Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6, 79 102 Prijedor.
Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, odbaciće se.
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa obaviće se intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija