Na osnovu člana 160. stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), a u vezi sa članom 6. tačke 1.2. i 2.4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 14/13, 8/15 i 10/18), Gradonačelnik Grada Prijedor, r a s p i s u j e
J A V N I K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor

I – Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor na neodređeno vrijeme, i to:
1. rukovodilac Operativno-komunikacionog centra………………………….1 izvršilac
2. vatrogasac……………………………………………………4 izvršioca.

II – Opis poslova
1. Rukovodilac Operativno-komunikacionog centra organizuje 24-časovni rad centra, sačinjava i predlaže operativne procedure rada zaposlenih u centru, sprovodi obuku zaposlenih, vodi računa o tehničkoj ispravnosti rada sistema radio veze, videonadzora grada Prijedora; izrađuje softversku podlogu, standarde i postupke za eksploataciju baze podataka i integriše elemente sistema veza na području grada Prijedora u funkcionalan sistem veze nosilaca zaštite i spašavanja; optimizira elemente sistema veza; predlaže mjere za unapređenje i razvoj ovog sistema, vodi računa o tehničkoj ispravnosti i funkcionalnosti sistema za javno uzbunjivanje građana; organizuje otklanjanje uočenih nedostataka i predlaže mjere za proširenje i unapređenje ovog sistema, vodi računa o kompletnoj informatičko komunikacionoj opremi instaliranoj u centru i za potrebe centra i TVJ; u uslovima elementarnih nepogoda, tehničko tehnoloških akcidenata i drugih pojava koje ugrožavaju ljudske živote, kulturna dobra i materijalno tehnička sredstva prima i prikuplja informacije sa terena, grupiše ih po srodnosti i prioritetu i o istima obavještava Komandira TVJ i druge nadležne organe; učestvuje u koordinaciji rada svih subjekata zaštite i spašavanja na terenu na način da istima obezbjeđuje komunikaciju različitim redovnim i alternativnim sredstvima komunikacije u različitim meteo i drugim uslovima; ostvaruje kontakte sa centrima susjednih opština, razmjenjuje potrebne informacije na osnovu kojih procjenjuje dalji razvoj događaja i o tome obavještava pretpostavljene; vrši prenos pismenih i usmenih izvještaja od organa Gradske uprave prema nadležnim Republičkim organima i institucijama; sačinjava odgovarajuće redovne i vanredne izvještaje o stanju na terenu, o ispravnosti kompletne opreme i sredstava za koje je zadužen i predlaže nabavku nove opreme i sredstava iz ove oblasti. Za svoj rad direktno je odgovoran Komandiru Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.

2. Vatrogasac dežura u odjeljenju po smjenama i vrši druga dežurstva po nalogu, učestvuje u intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarima i elementarnim nepogodama, stara se da pri gašenju požara otkrije tragove uzroka požara i iste sačuva o čemu izvještava komandira odjeljenja, odnosno rukovodioca akcije gašenja, održava i čuva prostorije vatrogasnih garaža i spremišta kao i prostora oko vatrogasnog doma sa ostalim radnicima odjeljenja, radi na održavanju i čuvanju vatrogasnih sprava i opreme (čišćenje, pranje, podmazivanje, opravke i sl.), stručno se osposobljava i usavršava putem redovne stručne i teoretske ili praktične nastave i vježbi, učestvuje u postavljanju i montiranju vatrogasnih sprava i opreme i rukuje istim pri gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, obavlja poslove kurira prema ukazanoj potrebi i zapovjesti komandira na intervencijama, po povratku sa intervencije, odmah, radi na ponovnom kompletiranju vatrogasnih, sredstava i opreme, a upotrebljenu opremu uredno očisti i preduzima druge mjere održavanja (sušenje cijevi, podmazivanje armatura i sl.), učestvuje u radu na preventivnim mjerama zaštite od požara, obavlja poslove telefoniste prema posebno pisanom uputstvu komandira TVJ, obavlja i druge poslove po nalogu komandira odjeljenja ili komandira TVJ. Za svoj rad odgovoran je komandiru odjeljenja.

III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).

IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto pod rednim brojem 1 – rukovodilac Operativno-komunikacionog centra su:
– završen prvi ciklus studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet informacionih tehnologija (informatički smjer),
– jedna godina radnog iskustva na poslovima upotrebe i održavanja sredstava radio-komunikacija i koordinacija sa hitnim službama,
– aktivno poznavanje rada na računaru i aktivno poznavanje engleskog jezika,
– licenca Regulatorne agencije za komunikaciju BiH (CEPT 1),
– vozačka dozvola „B“ kategorije;

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto pod rednim brojem 2 – vatrogasac su:
– IV stepen stručne spreme, srednja škola tehničkog smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke),
– najmanje šest mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– da nije stariji od 25 godina,
– položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,
– posjedovanje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
– vozačka dozvola „B“ kategorije;

V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju lične karte ili pasoša,
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
– izjave da kandidat:
1) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova
u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
2) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
3) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova za radno mjesto pod rednim brojem 1 – rukovodilac Operativno-komunikacionog centra kandidat prilaže foto-kopije:
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo),
– isprave kojom se dokazuje aktivno poznavanje rada na računaru,
– isprave kojom se dokazuje aktivno poznavanje engleskog jezika,
– licence Regulatorne agencije za komunikaciju BiH (CEPT 1) i
– vozačke dozvole.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova za radno mjesto pod rednim brojem 2 – vatrogasac kandidat prilaže foto-kopije:
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo) i
– vozačke dozvole.

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pod rednim brojem 2 – vatrogasac nisu dužni dostavljati dokaz o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca jer će kandidati koji budu primljeni u radni odnos, nakon sprovedene obuke, polagati stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u skladu sa članom 50. Zakona o zaštiti
od požara („Službeni glasnik republike Srpske“, broj: 94/19).

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara dostavljaju izabrani kandidati.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti obavješteni pojedinačno pismenim putem.

VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne
uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune, i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Gradske uprave Grada Prijedor ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja
br. 1, 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Kontakt osoba: Sanela Švraka, samostalni stručni saradnik za poslove upravljanja ljudskim resursima; telefon: 052/245-114.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-13/20
7. februar 2020. godine

Gradonačelnik
Milenko Đaković