Za utorak, 28. maj 2019.godine, sa početkom od 10:00 časova, zakazana je 24. Sjednica Skupštine grada Prijedora.

Kako je najavljeno na sajtu grada Prijedora (www.prijedorgrad.org), pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 24 tačke.

Dnevni red
1. Aktuelni čas
2. Izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor za 2018. Godinu
3. Izvještaj o izvršenju budžeta grada Prijedora za period januar – decembar 2018. godine
4. Odluka o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava utvrđenih po godišnjem obračunu za 2018. godinu,
5. Informacija o relizaciji Godišnjeg plana održavanja, rehabilitacije i zaštite lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2018. godinu
6. Prijedlog Godišnjeg plana održavanja, rehabilitacije i zaštite lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana rudnika željezne rude „Omarska“,
8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana gradskog groblja „Pašinac“
9. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada
10. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja broj: 01-111-29/18 (Komisije za kontrolu javne potrošnje i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom)
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju Aleksandra Drljače, vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Aleksandra Drljače za vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“
13. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedora (2014-2024) za 2018. Godinu
14. Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ Prijedor za 2018. godinu
15. Izvještaj o poslovanju javnih komunalnih preduzeća u 2018. godini,
– AD „Komunalne usluge“ Prijedor,
– AD „Vodovod“ Prijedor,
– AD „Toplana“ Prijedor,
– AD „Gradska tržnica“ Prijedor
16. Izvještaj o poslovanju „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor za 2018.godinu
17. Izvještaj o poslovanju JP “Zavod za izgradnju grada Prijedor“ za 2018.godinu
18. Izvještaj o radu JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor za 2018.godinu
19. Izvještaj o radu IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor za 2018.godinu
20. Izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti kulture u 2018.godini,
– JU Pozorište „Prijedor“ Prijedor,
– JU Galerija „Sreten Stojanović“ Prijedor,
– JU „Centar za prikazivanje filmova“
21. Izvještaj o radu zdravstvenih i socijalnih ustanova na području grada Prijedora u 2018.godini,
– JZU „Dom zdravlja“ Prijedor,
– JZU „Gradska apoteka“ Prijedor,
– JU „Centar za socijalni rad“ Prijedor,
– GO „Crveni krst“ Prijedor
22. Izvještaj o sprovođenju „Akcionog plana prevencije krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017-2021.godine“ za 2018. godinu,
23. Informacija o radu matičnih javnih ustanova iz oblasti kulture u 2018.godini,
– JU Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“,
– JU Muzej Kozare Prijedor
24. Referati iz imovinsko-pravne oblasti