Prijem 2 radnika – JU Centar „Sunce“ Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor Otvoreno do: 03.01.2019.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor islamske vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine………..1 izvršilac
2. Diplomirani defektolog pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.01.2020. godine ………………….. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – za radno mjesto 1. („Službeni glasnik“, broj 41/18 ), i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18) za radno mjesto 2. U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) za radno mjesto 2.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos – za radno mjesto 1. i 2. :
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da je radno sposoban,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos- za radno mjesto pod rednim brojem 1.
– da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi cuklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
– da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana – za radno mjesto broj 1.
– da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – za radno mjesto br.1.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos – za radno mjesto 2.
– da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju tri godine ili ekvivalent

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16) – za radno mjesto 1. i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18 ) – za radno mjesta 2. a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:
– prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
– vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
– dužina radnog staža – za radno mjesto br. 1
– rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
– ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Škola će po službenoj dužnosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije za onog kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
– ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa
– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
– Uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – za radno mjesto br. 1
– Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme- za radno mjesto broj 1.
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto profesora islamske vjeronauke će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar „Sunce“ Prijedor, 10. 01.2019. godine sa početkom u 10:00 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Komisija za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto nastavnika defektologa će pismenim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testa i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce“ Prijedor: Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

OGLAS ZA POSAO: BLAGAJNIK-OPERATER U SPORTSKOJ KLA... Blagajnik - ʺ VEZUV R.S. ʺ doo Oblast: Ostalo Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 08.07.2019. Broj izvršilaca: 1 OP...
KONKURS ZA POSAO: IZBOR DIREKTORA OŠ “VUK KA... Izbor direktora škole- JU OŠ "Vuk Karadžić" Omarska Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 27.06.2019. ...
OGLAS ZA POSAO: TRGOVAC (M/Ž) Spark Burme Satovi Srebro Prijedor Radno mjesto - trgovac (M/Ž) Puno radno vrijeme Broj pozicija - 1 Uslovi: -SSS -dinamičnost i preda...
OGLAS ZA POSAO: POTREBAN RADNIK (M/Ž) U TRGOVINI M... Mobil Plus Prijedor Potreban radnik (m/ž) u trgovini mobilnih telefona. Sve prijave u trgovini, Ulica Kralja Petra I Oslobodioca Prijedor (kod k...
OGLAS ZA POSAO: POZNATI PRIJEDORSKI RESTORAN TRAŽI... Poznati prijedorski restoran "Papa Joe" koji ove godine obilježava 20 godina postojanja i rada, traži radnika - konobara. Ukoliko ste zainteresovan...
KONKURS ZA POSAO: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR P... Psiholog- JU Elektrotehnička škola Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 20.06.2019. Broj i...
OGLAS ZA POSAO: FIRMA IZ PRIJEDORA TRAŽI RADNIKE BIMFOOD DOO Gaćani bb Prijedor (u objektu kamenoresca Jeftića) Tražo radnike za sortiranje, klasifikovanje i pakovanje šumskih plodova i malina ka...
OGLAS ZA POSAO: POZNATI PRIJEDORSKI UGOSTITELJSKI ... Costa Cafe & Restaurant Prijedor Zapošljavamo radnike na sljedećim pozicijama: - šanker (ž) - konobar (m/ž) - kuhar (m/ž) - picamajstor (m/ž) ...