Na osnovu člana 83. stav. 1. tačka h) Statuta Privrednog društva za izgadnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI” a.d. Prijedor, direktor Društva objavljuje sljedeći:

KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Oglas za radno mjesto:
1. Referent u računovodstvu – 2 izvršioca

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakono o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebni uslov i to:
-VII stepen stručne spreme-diplomirani ekonomista

Pored posebnog uslova poželjno je da kandidati imaju iskustva na istim ili sličnim poslovima, vozačku dozvolu B kategorije, poznaju engleski jezik i rad u Microsoft Office paketu.

Uz prijavu kandidat koji se prijavljuju na javni konkurs potrebno je da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova (diploma i uvjerenje ili drugi dokaz o radnom iskustvu i dr. dokumentaciju).

Sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave, konkursna komisija će obaviti usmeni intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovreneno obavješteni.

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „GLAS SRPSKE”, „KOZARSKI VJESNIK”, te od objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zpošljavanje, Filijala Prijedor.

Prijave, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova (ovjerena fotokopija diplome, uvjerenje o radnom iskustvu i dr. dokumentaciju) možete slati na e-mail adresu: prijedorputevi@fortisgroup.ba, FAX:052/233-917 ili poštom na adresu ulica 27. Juni broj 17, Prijedor.

Nepotpune prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.