ilustracija-posao-potraga-2JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora škole – MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 27.10.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor škole imenuje se na period od 4 godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:
-da ima opštu zadravstvenu sposobnost za rad,
-da su stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizaovanje vaspitno-obrazovnog procesa u školi,
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Potrebna dokumentacija:
-Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-Ljekarsko uvjerenje o opštoj i zdravstvenoj sposobnosti,
-Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,
-Dokaz o dužni radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi (najmanje pet godina)
-Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
-Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Prijedlog programa rada za mandatni period.

Dokazi (dokumenata) se dostavljaju u orginalu ili fotokopije ovjerene u skladu sa zakonom.

Svi kandidati koji ispune uslove konkursa biće pozvani na intervju.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: JU Mašinska škola, Nikole Pašića 4, Prijedor, sa naznakom (ne otvarati).

Rok za podnošenje prijava na konkurs 15 dana od dana objavljivanja u listu Glas Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće se vraćati.

Zavoz za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija