ilustracija-trazim posaoPoslodavac: Agencija za državnu upravu Republike Srpske
Grad: Banjaluka, Prijedor, Doboj, Zvornik, Trebinje
Vrsta zaposlenja:
Stručna sprema: VII
Oglas objavljen: 08.06.2016
Oglas važi do: 22.06.2016

Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

I – 1. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
1.1. Pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj 1 izvršilac
1.2. Pomoćnik ministra za vodoprivredu 1 izvršilac

2. Poreska uprava
2.1. Pomoćnik direktora za Područni centar Prijedor 1 izvršilac
2.2. Pomoćnik direktora za Područni centar Doboj 1 izvršilac
2.3. Pomoćnik direktora za Područni centar Zvornik 1 izvršilac
2.4. Pomoćnik direktora za Područni centar Trebinje 1 izvršilac
2.5. Pomoćnik direktora za Sektor za ljudske resurse,
Sjedište u Banjaluci 1 izvršilac

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6)
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.
VII stepen stručne spreme; građevinski fakultet – hidrotehnički smjer ili poljoprivredni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.
Za radna mjesta označena pod brojem 2.1, 2.2, 2.3. i 2.4.
Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; iskustvo na rukovodećim radnim mjestima; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.
Za radno mjesto označeno pod brojem 2.5.
Ekonomski ili pravni fakultet; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; iskustvo na rukovodećim radnim mjestima; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

IV
Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.
Javno testiranje podrazumijeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom -uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplome o završenoj školskoj spremi
(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne
i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
g) lične karte ili pasoša.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb-sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

– diplome o završenoj školskoj spremi;
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
– uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
– uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
– uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Nezavisne novine”.

DIREKTOR
Aleksandar Radeta

Nezavisne novine