Odbor za žalbe grada Prijedora lani je razmatrao ukupno 24 žalbe i sve ih odbacio kao neosnovane, te potvrdio akte Gradske uprave koji su bili predmet žalbenih postupaka, navodi se u izvještaju o radu ovog tijela za 2023. godinu.

U 13 slučajeva su žalbe učesnika na javnim konkursima za zaposlenje u Gradskoj upravi, sedam je bilo žalbi zaposlenih u Gradskoj upravi na koeficijent i osnovnu platu, a četiri su bila zahtjeva radnika da prije penzionisanja iskoriste neiskorištene godišnje odmore iz godine koja prethodila penzionisanju.

Odbor za žalbe je tijelo Gradske uprave Prijedor koje odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u Gradsku upravu i o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa, premještaj, ocjenjivanje, raspoređivanje, disciplinsku odgovornost i prestanak radnog odnosa.

Odbor imenuje Skupština grada, u aktuelnom četvorogodišnjem mandatu čine ga predsjednik Ognjen Hrnjak i članovi Bojana Derkuća Bevandić i Nikola Ivetić.

Oni nisu zaposlenici Gradske uprave i za svoj rad imaju pravo na mjesečnu novčanu naknadu od po 250 KM.

Odluke Odbora za žalbe su konačne, a mogu se preispitivati kod nadležnog suda u upravnom sporu koji se može pokrenuti u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke ovog odbora.

SRNA

Integralni izvještaj Odbora za žalbe pogledajte OVDJE