JU OŠ “Branko Ćopić”
ul. Rudnička br. 13.
79101 Prijedor

K O N K U R S
za popunu radnih mjesta

1.Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – sa iskustvom, položen stručni ispit,

2.Nastavnik hemije, 6 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine – sa iskustvom, položen stručni ispit.

Poslove nastavnika mogu obavljati lica koja osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi ispunjavaju i uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3.Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača a to su:
-da imaju završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine,
-da imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, i
-da imaju ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, niti lice koje se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost uslova konkursa i to:
-uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, tj.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv:službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca).
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti, ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju (ukoliko nije izdata diploma) – ne starije od godinu dana,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi koja podrazumijeva:
1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: – vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, a ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima neće biti vraćene.

Pravo ravnopravnog učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na pozicije za koje se traži lice sa iskustvom mogu ravnopravno konkurisati i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim navedenim Pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuisanju koji će biti obavljeni u prostorijama škole dana 14.03.2024. godine (četvrtak) u 11.00 časova, te iz tih razloga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu održavanja istog.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koji budu izabrani po konkursu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prije zasnivanja radnog odnosa, a isto ne može biti starije od 6 mjeseci.

Za kandidate koji budu izabrani škola će službenim putem pribaviti:
-uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija