JU Elektrotehnička škola Prijedor
Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 10.12.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR
Nikole Pašića br.4
PRIJEDOR

JU Elektrotehnička škola Prijedor raspisuje K O N K U R S
o prijemu radnika u radni odnos
1. Profesora za predmet: Njemački jezik 14 časova, sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva do 31.08.2021. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.i 66/18) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018,35/2020 i 92/2020) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
Konkurs se raspisuje sa radnim iskustvom, pa pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018, 35/2020 i 92/2020)

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje ivodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i priže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloubotrebe opojnih sredstava,
-uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1. t.4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika, a na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“, broj: 24/2019) kandidati su obavezni priložiti: -Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 18.12.2020. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br.4. sa naznakom „ZA KONKURS“.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija