Nastavnik engleskog jezika- JU OŠ „Josif Pančić“ Kozica

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 28.02.2019.
Broj izvršilaca: 1

JU OŠ “JOSIF PANČIĆ”, KOZICA
Donja Kozica br. 129, Oštra Luka
78204 Bronzani Majdan,
tel.: 052/481-648, e-mail: os101@skolers.org

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
1.Nastavnik engleskog jezika – 12 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3.Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
1.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ESTS u trajanju od tri godine ili ekvivalent;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da ima najmanje 1. godinu radnog iskustva u struci;
3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
5.Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca;
6.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, pisanim putem biće obaviješteni o datumu i vremenu provođenja testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija