Javni konkurs za izbor direktora škole JU OŠ „Kozarac“ Kozarac

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 01.02.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17).
Opšti uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri (4) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora , protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1. Prijavu na konkurs
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državaljanstvu
4. Diploma o stečenom stepenu stručne spreme
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu
6. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137.stav 2.tačka 2
7. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora(ne starije od 6 mjeseci)
8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda( ne starije od 6 mjeseci)
9. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci)
10.Preporuku ranijeg poslodavca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen
11. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
12.Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.
Ukoliko ministar ne predloži za direktora nijednog kandidata sa dostavljenog spiska, o tome obavještava školski odbor, koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa.
U tom slučaju Vlada imenuje vršioca dužnosti direktora do završetka konkursne procedure za izbor direktora , a najduže na 90 dana.
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u školu, u zatvorenoj koverti ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Kozarac“ Ulica Maršala Tita bb,
79 202 Kozarac, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.
Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene kopije priložene u dokumentaciji, neće se uzeti u razmatranje.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana prijema obavještenja.

Zavod za zapošljavanje RS