ilustracija-trazim-posaoKONKURS za izbor direktora škole – OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLJE

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 26.01.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI:
da je državljanin RS ili BiH,da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ida je stariji od 18 godina

POSEBNI USLOVI
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje:
-Ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno viša ili visoka stručna sprema;
-Ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme;
-Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
-Ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno – obrazovnog procesa u školi.

Uz prijavu kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Ljekarsko uvjerenje;
4. Diplomu o završenoj školi;
5. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme;
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
7. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
8. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
9. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, Trnopolje bb, 79202 Kozarac, sa naznakom Javni konkurs za izbor direktora Osnovne škole (NE OTVARATI).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, u roku od osam (8) dana od dana donošenja iste.

Zavod za zapošljavanje RS