os jovan cvijic brezicaniLokacija:Prijedor
Broj pozicija:1
Datum objave:01.06.2016.
Trajanje oglasa:15 dana (ističe 16.06.2016.)

OPIS RADNOG MJESTA
-Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova:
-da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, i
-da je stariji od 18 godina,

ispunjava i uslove propisane članom 127. stav 2. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik RS”, br. 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i to:
-ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
-ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja visoke ili više stručne spreme,
nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
-ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Za direktora ne može biti izabrano lice:
– na koje se odnosi član IX Ustava BiH,
– koje je na funkciji u političkoj stranci, i
– koje je otpušteno iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH (bilo na niovu države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa, niti može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su uz prijavu dužni priložiti sledeću dokumentaciju:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja visoke ili više stručne spreme,
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
-prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Kao dokaz o nepostojanju smetnji za izbor, kandidati su uz prijavu dužni priložiti sledeću dokumentaciju:
-ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
-ovjerenu izjavu da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci,
-ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji dovodi do sukoba interesa predviđenih Zakonomn o sprečavanju sukoba interesa

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

Direktor JU OŠ „Jovan Cvijić“ Brezičani imenuje se na period od četiri (4) godine.

Dokumenti se predaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a isti se po okončanju konkursa neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Odluku o izboru kandidata donijeće Školski odbor, o čemu će prijavljeni kandidati biti pismeno obavješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja iste.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu: JU OŠ „Jovan Cvijić“ Brezičani, 79208 Brezičani, sa naznakom ”Za konkurs za izbor direktora škole – za školski odbor (ne otvarati)”.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske