JU Centar „Sunce” Prijedor
Kralja Aleksandra br. 6,
79101 Prijedor

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Defektolog, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2024. godine ….. 1 izvršilac

2. Defektolog, puna norma, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.08.2024. godine ………….1 izvršilac

3. Defektolog – vaspitač u vrtiću, puna norma, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.08.2024. godine ……….. 1 izvršilac;

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 1/16, 66/18, 91/21, 119/21, 112/23) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijuma za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Sl. Glasnik RS” br. 74/2023).

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1. Da je državljanin RS- BiH – uvjerenjem o državljanstvu,
2. Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

I Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijuma za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1) završen prvi ciklus studijskog programa psihologije ili defektologije u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent kao i uspješno završena edukacija (stručno usavršavanje) iz oblasti senzorno integracijske pedagogije u trajanju od minimalno godinu dana,

2) položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

– prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

– dužina radnog staža,

– vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

– rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz obavezno potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova i navesti adresu, kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše.

Kandidat treba da dostavi uz prijavu sljedeću dokumentaciju:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent kao i certifikat o završenom stručnom usavršavanju iz oblasti senzorno integracijske pedagogije,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije zakazanog testitanja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje i intervju kandidata dana, u utorak 16.04.2024. godine sa početkom u 11:30 časova, u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija