JU Centar „Sunce” Prijedor
Kralja Aleksandra br. 6
79101 Prijedor

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1.Defektolog – nastavnik, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 10.02.2025. godine ………… 1 izvršilac

2.Voditelj produženog boravka, puna norma, do povratka radnika sa bolovanja i porodiljskog odsustva, a najkasnije do 03.10.2025. godine ………….. 1 izvršilac

3.Defektolog – diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije ili ekvivalent, na određeno vrijeme, za rad u kancelariji Resursnog centra u Trebinju u prostoru JU Oš „Vuk Karadžić” Trebinje (poslovi će se obavljati u sjedištu Ustanove JU Centar “Sunce” Prijedor) i u prostoru JU Osnovne škole „Vuk Karadžić” Trebinje) do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 01.04.2025. godine ……….. 1 izvršilac;

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 114. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:
-da je državljanin RS ili BiH,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
-da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta pod rednim broje 1, 2 i 3.
-da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240ECTS bodova ili ekvivalent
-da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, odnosno u nastavi

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnicima.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:
– vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
– prosjek ocjena tokom studiranja;
– rezultati ostvareni na intervju i testu;
– radni staž kandidata.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
– ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
– uvjerenje o neosuđivanosti.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
– ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu (za kandidata pod rednim brojem 1.)
– uvjerenje poslodavca o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar „Sunce” Prijedor dana 05.03.2024. godine sa početkom u 11:30 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje , već će se evidentirati uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna , a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom ,,za konkurs” i napomenom ,,ne otvarati”.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu postupka.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija