Pred Prijedorom su u narednom periodu važni infrastruktirni projekti koji su definisani Nacrtu prostornog plana Prijedora do 2040. Iako plan još zvanično nije usvojen realizacija najvažnijeg projekta je krenula, a to je izgradnja autoputa Banjaluka-Prijedor-Novi Grad-granica Hrvatske, s obzirom na to da je upravo ova saobraćajnica definisana i važećim Prostornim planom RS.

Kakva je dinamika u usvajanju i realizaciji planova, koji su trenutno aktuelni, te koliko je vremena potrebno za dobijanje građevinske dozvole, razgovarali smo sa načelnikom Odjeljenja za prostorno uređenje Danijelom Zrnićem.

eKapija: Neki od važnijih infrastrukturnih projekata u Nacrtu prostornog plana grada Prijedora su izgradnja autoputa do granice sa Hrvatskom, zatim izgradnja obilaznice, rehabilitacija industrijske pruge Brezičani-Ljubija, te dovođenje gasa na teritoriju grada i izgradnja termoelektrane-toplane na prirodni gas. Ovaj plan se našao na javnom uvidu krajem prošle godine. Da li je bilo značajnijih izmjena? U kojoj je sada fazi?

– Navedeni infrastrukturni projekti su neki od posebnih ciljeva Prostornog plana Grada Prijedora, koji proizilaze iz opštih ciljeva Prednacrta Plana. Nakon održane stručne rasprave 11. oktobra 2022. i razmatranja tada uloženih primjedbi, mišljenja i sugestija, od strane Nosica izrade Plana, Urbis centra iz Banjaluke, nosioc izrade Plana – Odjeljenje za prostorno uređenje je 14. novembra utvrdilo Nacrt Plana. Nacrt plana bio je izlažen na javni uvid u periodu od 25. novembra do 26. decemra 2022. u prostorijama Gradske uprave Prijedor, u prostorijama Urbis centra i prostorijama JU Prozorište Prijedor Prijedor.

U odnosu na dostavljeni materijal Prednacrta, materijal Nacrta Prostrong plana se ne razlikuje značajno. Nakon javnog uvida, organizuje se Javna rasprava na kojoj se razmatra stav nosioca izrade Plana prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima prikupljenim tokom javnog uvida. Napominjemo da je procedura izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja definisana Zakonom o uređenju prostora i građenju.

eKapija: Kako je ovim planom predviđen razvoj grada u narednom periodu?

– Ispunjavanjem ciljeva postavljenih Prostornim planom Grada Prijedor, Prijedor će do 2040. godine biti privredno atraktivan, infrastrukturno pristupačan i ekološki očuvan prostor u čijoj privrednoj strukturi će dominirati industrija i rudarstvo, sa značajnim udjelom poljoprivrede, trgovine i saobraćaja, uz rastuće sektore energetike i građevinarstva.

eKapija: Da li su u pripremi još neki planovi i šta bi oni trebalo da predviđaju?

– Kod Odjeljenja za prostorno uređenje u toku je izrada Urbanističkog plana Kozarac i kontakt područja 2019-2039, Zoning plana Područja posebne namjene Tukovi-Mataruško polje, Regulacionog plana Centar-Sjever Blok 1, Regulacionog plana Centar-Jug Blok 1 i Regulacionog plana Centar, te dva regulaciona plana pokrenuta na inicijative zainteresovanih investitora. Ovi planovi su u različitim fazama izrade. Prostornim planom, nakon usvajanja istog, utvrdiće se obaveza donošenja drugih urbanističkih i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja kao i određenih sektorskih strategija, analiza, programa i projekata.

eKapija: Takođe, aktuelan je i Urbanistički plan Prijedora do 2032. Koje kapitalne investicije su predviđene ovim planom?

– Urbanistički plan Prijedora 2013-2032kao strateški dokumet, je razvojni, strateški, dugoročni plan kojim se definiše osnovni ciljevi i principi razvoja u prostoru. Urbanistički planovi se donose za urbana područja jedinice lokalne samouprave i istim se detaljnije razrađuju opredjeljenja iz prostornih planova u smislu koncepcije uređenja prostora, kriterijumi za formiranje zona, urbanistički i drugi uslovi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, prirodni uslovi, mjere zaštite kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i drugo. Realizacija planskih rješenja zavisi od zainteresovanih investitora, odnosno vlasnika zemljišta, a planiranje i realzacija kapitalnih investicija se utvrđuju Planom kapitalnih investicija Grada Prijedora za različite oblasti. Kad je u pitanju Odjeljenje za prostorno uređenje, u PKI Grada Prijedora 2021-2023, evidentirano je nekoliko projektnih prijedloga koji se odnose na izradu dokumenata prostornog uređenja.

eKapija: Građevinska dozvola u Prijedoru se dobija za 15 dana. Da li se radi na ubrzanju procedura?

– Rok za izdavanje građevinske dozvole definisan je članom 131. Zakona o uređenju prostora i građenju. Članom 128. istog Zakona i drugim zakonskim i podzakonskim aktima određeno je šta je potrebno da investitor priloži uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a članom 131. Zakona je navedeno da organ odlučuje o zahtjevu u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva uz koji je priložena propisana dokumentacija. Od trenutka kompletiranja zahtjeva, sa propisanom dokumentacijom, građevinska dozvola se izdaje u značajno kraćem roku od propisanog. Samu proceduru značajno usporava to što investitori uz zahtjev ne prilaže svu propisanu dokumentaciju ili što dio priložene dokumentacije nije u skladu sa propisima koji definišu date oblasti.

eKapija: Shodno interesovanju za izdavanje građevinskih dozvola, koje investicije vidite kao izvjesne u narednom periodu?

– Većina zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola u Odjeljenju za prostorno uređenje se odnose na individualne stambene i stambeno-poslovne objekte, bruto građevinske površine do 400m2, a u manjem udjelu zastupljeni su zahtjevi za građevinske dozvole za izgradnju stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, poslovnih objekata i objekata saobraćajne i komunalne infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Realizacija određenih infrastrukturnih projekata, kao što je autoput, gasovod ili termoelektrana, je u nadležnosti Republičkih organa uprave.

ba.ekapija.com