Osnovni sud u Prijedoru
ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6
Prijedor

Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77 istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Naziv i opis radnog mjesta

1. „Referent za izvršenje krivičnih sankcija” – 1 izvršilac
Opis poslova:vrši sve poslove oko izvršenja krivičnih sankcija i kazne lišenja slobode izrečenim u prekršajnom postupku;poziva stranke radi uručenja uputnog akta; priprema pojedinačna akta koja donosi predsjednik suda u postupku izvršenja krivičnih sankcija i po potrebi vrši poslove daktilografa u predmetima u kojima postupa;popunjava uplatnice za kazne i troškove krivičnog postupka,ostvaruje saradnju sa ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija lišenja slobode i koordinira rad sudske policije po potrebi u postupku izvršenja,vodi sve potrebne evidencije i izrađuje statističke izvještaje u oblasti izvršenja krivičnih sankcija,izrađuje odluke i dopise u korespodenciji predsjednika i sekretara suda,

2.”Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima”- 1 izvršilac
Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično tako i one pristigle poštom,izdaje potvrdu o prijemu,kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom,predaje novoformirani predmet referentu za upravljanje predmetima,predaje sve registrovane podneske referentu za upravljenje predmetima kako bi ih ovaj uložio u spise,kreira novu fazu u postojećem predmetu i postupa na isti način kao sa novoformiranim predmetom; tj. predaje ga referentu za upravljanje predmetima,iznošenje starih predmeta (neregistriranih u CMS) za odgovarajući scontro unutar svojih dosadašnjih referata,obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika, sekretara i rukovodioca pisarnice,stara se o čuvanju i rukovanju omotima spisa predmeta i konzistentnošću njihovog sadržaja, priprema spise predmeta za dnevno preuzimanje od strane daktilografa: otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i stručnom saradniku, na osnovu istog vrši identifikaciju spisa predmeta na policama i sortiranje istih po sudijama i stručnim saradnicima, dodaje novozaprimljene predmete koje je prethodno odradio referent za unos dokumenata, provjerava da li je na listi došlo do promjena usljed dnevnih aktivnosti ostalih radnika u sudu i nakon sravnjavanja odobrava da daktilograf može preuzeti predmete za naredni dan, ulažu podneske i dostavnice, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima,vodi upisnike i imenike predmeta koji se ne vode u CMS-režimu (Kps i Kpp), vrši poslove pripreme statističkih izvještaja, izrađuje odgovarajuće izvještaje i vodi evidenciju o podacima za izvještaje,vrši kopiranje spisa predmeta ili druge slične operacije,i drugi poslovi po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i rukovodioca pisarnice.

Posebni uslovi radnog mjesta
II Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :
-da je državljanin BiH -da je stariji od 18.godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

III Posebni uslovi:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1: VII stepen stručne spreme-fakultet društvenog smjera, poznavanje daktilografije i poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje 1 godine u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2: SSS, završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, IV stepen, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
-uvjerenje o neosuđivanosti
-kopija lične karte
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
-uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja za radno mjesto br. 1) /uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima za radno mjesto br. 2) .

Kandidati podnose prijavu sa osnovnim ličnim podacima i podacima o obrazovanju i radnom iskustvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Uz prijavu prilažu kopije lične karte, diplome i uvjerenja o radnom iskustvu dok izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata kojim se dokazuju opšti i posebni uslovi, sa izuzetkom uvjerenja o neosuđivanosti koje će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju o čemu će biti obavješteni pisanim putem.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Kategorija – Državna služba i uprava
Stručna sprema – SSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 2
Rok za prijavu – 02.02.2023.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija