GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA

Broj: 02- sl-51 /21
Datum: 29.11.2021. godine

Na osnovu člana 89. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (“Službeni Glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 39/19) i člana 89. Statuta Grada Prijedora (“Službeni Glasnik Grada Prijedora”, broj: 12/17), Zamjenik Gradonačelnika Prijedora donosi

P R O G R A M
provođenja javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu provešće se u periodu od 29.11. do 06.12.2021. godine, sa ciljem obezbjeđivanja učešća javnosti kroz zainteresovane grupe građana, nevladine organizacije i korisnike budžeta Grada Prijedora u procesu donošenja Rebalansa budžeta i njihovom učešću u predlaganju primjedbi, prijedloga i sugestija.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije će se uobziriti za konačno utvrđivanje Prijedloga budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu.

Zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom korona virusa, a u skladu sa odlukama nadležnih organa o ograničenju okupljanja i očuvanja javnog zdravlja, javna rasprava će se održati elektronskim putem, na sljedeći način:

1. Na Internet stranici Grada Prijedor u dijelu Grad Prijedor/ Gradska uprava/budžet/informacije LINK možete naći sav dostupan materijal za provođenje javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu.

2. Na Internet stranici Grada Prijedor link možete dati svoje primjedbe i sugestije o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu u obrascu Javne rasprave o Nacrtu Rebalansa budžeta.

3. Na internet stranici Grada Prijedor možete se ulogovati na aplikaciju < eCitizen > gdje će Vam biti dostupni svi materijali za provođenja javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu. Putem iste aplikacije možete dati svoje primjedbe i sugestije LINK

4. Putem mail adrese možete dati svoje primjedbe i sugestije o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu

5. U pisanoj formi putem info pulta Grada Prijedora na kome će zainteresovani građani i nevladine organizacije moći preuzeti Nacrt budžeta u pisanoj formi.
Kontakt telefoni: 052-245-164 i 052-245-163.

OBRAĐIVAČ: PREDLAGAČ:
ODJELJENJE ZA FINANSIJE ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Žarko Kovačević