JU OŠ “Mladen Stojanović”, Ljubija

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 07.10.2021.
Broj izvršilaca: 5

OPIS RADNOG MJESTA

JU OŠ “Mladen Stojanović”, Ljubija,
ul. Drage Lukića bb,

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19), direktor škole r a s p i s u j e

O G L A S za upražnjena radna mjesta

1.Nastavnik razredne nastave – puna norma – 1 izvršilac, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31.08.2022. godine,
2.Nastavnik fizike – 2 časa – 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine,
3.Nastavnik matematike – 4 časa – 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine,
4.Nastavnik istorije – 4 časa – 1 izvršilac, za lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 01.06.2022. godine,
5.Nastavnik srpskog jezika – 5 časova – 1 izvršilac, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom spitanju i obrazovanju rs, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 , u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
– da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstvava. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlobupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent i
-da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla;
– stepen stručne spreme, i
– dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom
5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
8) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Mladen Stojanović”, Ljubija, ul. Drage Lukića bb, sa naznakom “za konkurs”.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se u sledećim terminima: za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 5. dana 13.10.2021. godine u 11:30 časova, za radna mjesta pod rednim brojevima 3. i 4. dana 14.10.2021. godine u 8:30 časova i za radno mjesto pod rednim brojem 2. dana 15.10.2021. godine u 10,30 časova u postorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija